Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 Một số giải pháp nâng cao năng lực dạy – học cho giáo viên môn vật lý THPT tỉnh Bình Dương. Tác giả: Phạm Thị Phú, Nguyễn Văn Tuấn. Tạp chí: Giáo chức Việt Nam, số: 59, trang: , năm: 2012
2 Vận dụng phương pháp vi mô rèn luyện kỹ năng dạy học bài tập cho sinh viên sư phạm vật lý. Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn. Tạp chí: Quản lý giáo dục , số: 73, trang: , năm: 2015
3 Rèn kỹ năng giải bài tập vật lý cho học sinh ở trường phổ thông. Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn. Tạp chí: Giáo dục , số: 356, trang: 46-48, năm: 2015
4 Thiết lập thang đo đánh giá kỹ năng dạy học bài tập của sinh viên cuối khóa ngành cử nhân sư phạm vật lý. Tác giả: Phạm Thị Phú, Nguyễn Văn Tuấn. Tạp chí: Thiết bị giáo dục số, số: Đặc biệt, trang: , năm: 2015
5 Mô hình cấu trúc kĩ năng dạy học bài tập dùng cho rèn luyện nghiệp vụ sư phạm của sinh viên vật lí. Tác giả: Phạm Thị Phú, Nguyễn Văn Tuấn. Tạp chí: Khoa học giáo dục, số: 123, trang: , năm: 2015
6 Xây dựng website rèn luyện kĩ năng dạy học bài tập vật lí cho sinh viên bằng kỹ thuật dạy học vi mô. Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn. Tạp chí: Thiết bị giáo dục , số: 144, trang: , năm: 2017
7 Quy trình rèn luyện kỹ năng dạy học bài tập vật lý cho sinh viên sư phạm vật lý bằng phương pháp dạy học vi mô. Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn. Tạp chí: Quản lý giáo dục , số: 5/5/2017, trang: , năm: 2017
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
1 Research on using micro teaching technic in training physics teachers in Vietnam, Proceeding of The 5th International Conference on Science and Social Science 2015: Research and Innovation for Community and Regional Development, Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham Thailand. Tác giả: Phạm Thị Phú, Nguyễn Văn Tuấn. Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo, số: , trang: , năm: 2015
2 Training the self-learning skill in teaching physical exercises for high school students. Нау чно-методическийи теоретический журнал Социосфера. Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn. Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo, số: 4-2016, trang: 77-82, năm: 2016

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ