Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
TTBài báo, báo cáo
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 503 items in 26 pages
1 Vận dụng mô hình học tập trải nghiệm của David A. Kolb trong thiết kế hoạt động trải nghiệm chủ đề “Pin sinh học” môn Vật lí ở trường THPT. Tác giả: Đỗ Hùng Dũng, Phan Gia Anh Vũ, Quách Nguyễn Bảo Nguyên. Tạp chí: Tạp chí Giáo dục, số: Số đặc biệt tháng 04/2022, trang: , năm: 2022
2 Procedures for designing and organization of experience teaching in high school physics for creating creative capacity for students. Tác giả: Đỗ Hùng Dũng, Phan Gia Anh Vũ, Quách Nguyễn Bảo Nguyên. Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc tế: Promoting the publiccation of research results of lecturers in the field of educational sciences in Vietnam in the context of international integration, số: , trang: 89 - 95, năm: 2022
3 Thực trạng và giải pháp bồi dưỡng năng lực sáng tạo cho học sinh trong dạy học vật lí. Tác giả: Đỗ Hùng Dũng, Quách Nguyễn Bảo Nguyên, Phan Gia Anh Vũ. Tạp chí: Tạp chí khoa học – Đại học Huế: Khoa học Xã hội và Nhân văn, số: Vol.131, No.6A, trang: , năm: 2022
4 Quá trình phát triển tư duy lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam về bài học kinh nghiệm “lấy dân làm gốc” trong sự nghiệp cách mạng ở nước ta.. Tác giả: Phạm Thị Quế Trân + Phạm Thị Thu. Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Nai, số: số 23-2022, trang: 25-34, năm: 2022
Minh chứng: ISSN 2354-1482.
5 Sự sáng tạo của Đảng trong lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975). Tác giả: TS. Nguyễn Thị Túy. Tạp chí: Lịch sử Đảng , số: 376, trang: tr. 30-35, năm: 2022
6 Dạy học hướng tới phát triển năng lực của trẻ theo lý thuyết của Piaget. Tác giả: Đỗ Xuân Tiến. Tạp chí: Tạp chí Thiết bị giáo dục, số: Số đặc biệt 12/2021, trang: 310, năm: 2021
7 Giáo dục ý thức giữ gìn, kế thừa và phát huy di sản văn hoá dân tộc Việt Nam cho học sinh thông qua dạy học môn Lịch sử ở bận THPT hiện nay. Tác giả: Đinh Thị Huê. Tạp chí: Dạy và học ngày nay, số: Kì 1, trang: 76-78, năm: 2021
8 Tư duy lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển nguồn nhân lực trong thời kỳ đổi mới. Tác giả: TS. Nguyễn Thị túy-TS.Lê Thị Huyền-TS.Phạm Thị Minh Nguyệt. Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa học trường Đại học Cần Thơ, số: ISBN: 978-604-965-619-4, trang: tr.166-173, năm: 2021
9 Tài liệu điện tử và tính xác thực của tài liệu điện tử. Tác giả: Trần Vũ Thành. Tạp chí: , số: , trang: 5-18, năm: 2021
Minh chứng: .
10 Kinh nghiệm các nước và Việt Nam về quy chế pháp lý đối với tài liệu lưu trữ điện tử. Tác giả: Trần Vũ Thành. Tạp chí: , số: , trang: 43-54, năm: 2021
Minh chứng: .
11 Một số ứng dụng từ một hằng đẳng thức đẹp. Tác giả: Lê Anh Tuấn. Tạp chí: Toán học và tuổi trẻ(ISSN 2734_9284), số: 529 -Tháng 7, trang: 31, năm: 2021
Minh chứng: https://viennghiencuusachgd.com/san-pham/thtt_529_t1-2021/.
12 Hiện trạng và giải pháp giảm thiểu kim loại nặng trong đất nông nghiệp tại thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Tác giả: Nguyễn Thành Hưng. Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam, số: 22, trang: 21-27, năm: 2021
Minh chứng: http://tapchikhoahocnongnghiep.vn/Pages/tap-chi-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-so-22-2021.aspx
13 Cytotoxicity of compounds from the whole plant of Macrosolen tricolor against HepG2 cell line. Tác giả: Ngo Trong Nghia, Dang Thi Hong Ngoc, Huynh Bui Linh Chi, Pham Nguyen Kim Tuyen, Phan Nhat Minh, Bui Trong Dat, Mai Dinh Tri, Nguyen Tan Phat. Tạp chí: Tạp chí phân tích Hóa, Lý, Sinh học, số: 26(3B), trang: 270-274, năm: 2021
14 Qúa trình hình thành và phát triển ngôn ngữ tuổi mầm non ở Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thảo. Tạp chí: Giáo dục và Xã hội, số: Đặc biệt, trang: 5, năm: 2021
Minh chứng: www.giaoducvagiadinh.
15 Hiện trạng và nguyên nhân ô nhiễm kim loại nặng trong đất nông nghiệp tại Thành phố Long Khánh tỉnh Đồng Nai. Tác giả: Nguyễn Thành Hưng, Trần Ngọc Hà. Tạp chí: Khoa học đất, số: No 64/2021, trang: 42-47, năm: 2021
Minh chứng: http://tapchikhoahocdat.vn/
16 Phenolic compounds from the lichen Parmotrema cristiferum (Taylor) Hale. Tác giả: Nguyen Thi Ngoc Van, Nguyen Mong Anh Nguyet, Tran Thai Bao, Nguyen Thi Le Thuy, Bui Thanh Tung, Nguyen Kim Phi Phung, Ngo Thi Thuy Duong, Huynh Bui Linh Chi. Tạp chí: Science and Technology Development Journal, số: 24 (4), trang: , năm: 2021
Minh chứng: http://stdj.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdj/article/view/3781
17 Đánh giá hiện trạng ô nhiễm kim loại nặng (As, Pb, Cd, Cu, Zn và Cr) trong đất nông nghiệp tại thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Tác giả: Nguyễn Thành Hưng. Tạp chí: Khoa học đất, số: 63-2021, trang: 60-64, năm: 2021
Minh chứng: http://tapchikhoahocdat.vn/
18 Praesalide E, a new compound from the lichen Parmotrema praesorediosum (nyl.) Hale. Tác giả: Huynh Bui Linh Chi, Nguyen Thi Anh Tuyet, Vo Thi Nga, Pham Nguyen Kim Tuyen, Nguyen Thi Hoai Thu. Tạp chí: Tạp chí phát triển khoa học và công nghệ, số: 24 (3), trang: 1988-1993, năm: 2021
Minh chứng: http://stdj.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdj/article/view/2529
19 Triterpenoids from the Macrosolen bidoupensis TAGANE & V.S. DANG WHOLE PLANT. Tác giả: Le Kieu Hung, Huynh Bui Linh Chi, Pham Nguyen Kim Tuyen, Nguyen Thi Thuy Trang, Dang Van Son, Tran Thi Ngoc Mai, Nguyen Diep Xuan Ky, Bui Trong Dat, Phan Nhat Minh, Mai Dinh Tri1, Nguyen Tan Phat. Tạp chí: Vietnam Journal of Chemistry, số: 59(4), trang: 475-479, năm: 2021
Minh chứng: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/vjch.202000205.
20 Triterpenoids and steroids from the lichen Ramalina peruviana Arch. Tác giả: Huynh Bui Linh Chi1, Nguyen Thi Thuy Linh, Le Hong Hanh, Phan Hoang Linh, Pham Nguyen Kim Tuyen , Nguyen Tan Phat, Nguyen Thi Anh Tuyet. Tạp chí: Vietnam Journal of Chemistry, số: 59 (4), trang: , năm: 2021
Minh chứng: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/vjch.202000174.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ