Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
TTBài báo, báo cáo
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 543 items in 28 pages
1 ỨNG DỤNG MICROSOFT TEAMS TRONG DẠY HỌC ONILE (Seminar). Tác giả: Ths. Nguyễn Đức Hậu. Tạp chí: Seminar, số: , trang: , năm: 2023
Minh chứng: hội thảo ngày 10/08/2023.
2 NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA NHÀ VĂN THUẬN ĐỐI VỚI NGHỆ THUẬT TIỂU THUYẾT VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI QUA TÁC PHẨM CHINATOWN – PHỐ TÀU. Tác giả: Trương Thị Kim Anh. Tạp chí: Đại học Đồng Nai, số: 25, trang: 30 -35, năm: 2023
3 Từ một tác phẩm khắc gỗ của hoạ sĩ Nguyễn Thanh Sơn. Tác giả: Lê Vân. Tạp chí: Văn nghệ Đồng Nai, số: 62, trang: 61-63, năm: 2023
4 Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến đào tạo nguồn nhân lực kế toán – kiểm toán trong giai đoạn hiện nay. Tác giả: Thái Thị Hoài Thương, Nguyễn Thị Ngọc Bích, Vũ Thu Phụng. Tạp chí: Tạp chí Khoa học – Trường ĐH Đồng Nai, số: 27, trang: 32-39, năm: 2023
Minh chứng: http://www.dnpu.edu.vn/upload/elfinder/T%E1%BA%A1p%20ch%C3%AD%20khoa%20h%E1%BB%8Dc/TCKH%20xu%E1%BA%A5t%20b%E1%BA%A3n/TCKH%20s%E1%BB%91%2027/3.%20Thai%20Thi%20Hoai%20Thuong_32-39.pdf
5 Nâng cao nhận thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng tại tỉnh Đồng Nai. Tác giả: ThS. Nguyễn Tiến Đảm. Tạp chí: Tạp chí thanh niên, số: 37, trang: 20-25, năm: 2023
Minh chứng: Tạp chí thanh niên số 37 ngày 15/07/2023.
6 THE IMPACT OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY ON FOREIGN DIRECT INVESTMENT INFLOWS ATTRACTION AMONG LOCALITIES OF VIETNAM: A GMM STYLE COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN MANUFACTURING AND SERVICES SECTOR. Tác giả: Phạm Minh Tiến. Tạp chí: Tạp chí Khoa học - Đại học Đồng Nai, số: 26, trang: 61-78, năm: 2023
7 Investigating the effectiveness of instructing English idiom origin on the improvement of idiomatic translation competence for Dong Nai University’s senior students . Tác giả: Trương Phi Luân. Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI, số: 24, trang: 77-94, năm: 2022
Minh chứng: http://dnpu.edu.vn
8 Thực hiện dân chủ trực tiếp ở Việt Nam hiện nay. Tác giả: Hồ Thị Dung. Tạp chí: Nhân Lực Khoa Học và Xã Hội, số: 06(109) 2022, trang: 42, năm: 2022
9 Thực hiện phương châm "Dân biết,Dân bàn,Dân làm,Dân kiểm tra,Dân giám sát,Dân thụ hưởng"theo nghị quyết đại hội XIII của Đảng. Tác giả: Hồ Thị Dung. Tạp chí: Nghiên Cứu Dân Tộc, số: 11 Issue2 ;June,2022, trang: 19, năm: 2022
10 Tính ước lệ trong nghệ thuật tạo hình. Tác giả: Lê Vân. Tạp chí: Hội văn học nghệ thuật Đồng Nai, số: , trang: , năm: 2022
Minh chứng: http://hvhnt.dongnai.gov.vn/Pages/newsdetail.aspx?NewsId=2997&CatId=83
11 Thiết kế tình huống dạy học toán trong mô hình giáo dục STEM dựa trên phân tích hoạt động tư duy của học sinh. Tác giả: Ngô Hồng Huấn, Đào Tam, Nguyễn Chiến Thắng. Tạp chí: tạp chí giáo dục, số: 22 (số đặc biệt 12), , trang: 16-22, năm: 2022
Minh chứng: https://tapchigiaoduc.edu.vn/.
12 Nâng cao hiệu quả quản trị thông qua vốn trí tuệ của tổ chức. Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Bích. Tạp chí: Tạp chí Tài chính Việt Nam, ISSN 2615- 8973, kỳ 1 – tháng 9/2022, số: 784, trang: 67-70, năm: 2022
Minh chứng: https://epaper.tapchitaichinh.vn/files/2023/02/08/tctcthang9ky12022/mobile/index.html.
13 Chuyển đổi số và năng lực cạnh tranh từ góc độ tổng quan. Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Bích. Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam”, ISBN 978-604-346-060-5, , số: , trang: 30-37, năm: 2022
Minh chứng: file:///D:/Data%20Desktop/CA%20NHAN/NCS/bai%20bao/2022/6.%20ISBN_H%E1%BB%98I%20TH%E1%BA%A2O%20K%E1%BB%B6%20Y%E1%BA%BEU%20NG%C3%82N%20H%C3%80NG.pdf.
14 Tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc tổng liên đoàn lao động Việt Nam khu vực Đông Nam Bộ. Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Bích. Tạp chí: Tạp chí Tài chính Việt Nam ISSN 2615- 8973, kỳ 1 – tháng 4/2022, số: 774, trang: 110-112, năm: 2022
Minh chứng: https://epaper.tapchitaichinh.vn/2022/2022TCTCK1T4/mobile/index.html.
15 Nhân tố ảnh hưởng đến vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đồng Nai: kết quả từ nghiên cứu thực nghiệm. Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Bích, Thái Thị Hoài Thương. Tạp chí: Tạp chí Tài chính Việt Nam, ISSN 2615- 8973, kỳ 1 – tháng 3/2022, số: 772, trang: 86-89, năm: 2022
Minh chứng: https://epaper.tapchitaichinh.vn/2022/2022TCTCK1T3/mobile/index.html.
16 Giáo dục tài chính: kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam. Tác giả: Thái Thị Hoài Thương, Nguyễn Thị Ngọc Bích. Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia “Giáo dục tài chính góp phần thúc đẩy tài chính toàn diện trong thời đại công nghệ số”, ISBN 978 -604-360-274-6, NXB Lao động, số: , trang: 627-635, năm: 2022
Minh chứng: file:///D:/Data%20Desktop/CA%20NHAN/NCS/bai%20bao/2022/3.%20ISBN_H%E1%BB%98I%20TH%E1%BA%A2O%20QU%E1%BB%90C%20GIA%20GI%C3%81O%20D%E1%BB%A4C%20T%C3%80I%20CH%C3%8DNH_2022/Ky%20yeu%20hoi%20thao%20GDTC%20(final).pdf.
17 Xây dựng bộ điều khiển trượt cho hệ thống Tuabin điện gió sử dụng máy phát đồng bộ nam châm vĩnh cửu. Tác giả: Nguyễn Ngọc Tuấn1 , Trần Văn Tuyên1 , Đào Sỹ Luật2 , Trần Xuân Tình3,. Tạp chí: Khoa học và công nghệ, số: Số 5, trang: 39-42, năm: 2022
Minh chứng: Đã đăng.
18 Tìm hiểu "Nông dân" (Balzac) và "Bước đường cùng" (Nguyễn Công Hoan) dưới góc nhìn đối sánh. Tác giả: Đoàn Thị Huệ. Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Đồng Nai, số: 23/ 2022, trang: 35 - 43, năm: 2022
Minh chứng: Tạp chí Khoa học.
19 Non-classical properties of photon-added-and-subtracted two-mode pair coherent state. Tác giả: Hồ Sỹ Chương, Hồ Ngọc Trung, Trương Minh Đức. Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên, số: 131(1A), trang: 75-83, năm: 2022
Minh chứng: https://doi.org/10.26459/hueunijns.v131i1A.6508.
20 NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC . Tác giả: Mai Thị Lài. Tạp chí: , số: , trang: , năm: 2022
Minh chứng: .

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ