Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
TTBài báo, báo cáo
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 515 items in 26 pages
1 Non-classical properties of photon-added-and-subtracted two-mode pair coherent state. Tác giả: Hồ Sỹ Chương, Hồ Ngọc Trung, Trương Minh Đức. Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên, số: 131(1A), trang: 75-83, năm: 2022
Minh chứng: https://doi.org/10.26459/hueunijns.v131i1A.6508.
2 NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC . Tác giả: Mai Thị Lài. Tạp chí: , số: , trang: , năm: 2022
Minh chứng: .
3 Một số vấn đề lý luận về đảm bảo chất lượng đào tạo đại học ở cấp độ chương trình đào tạo. Tác giả: Hà Thị Vân Anh. Tạp chí: Khoa học Đại học Đồng Nai, số: 23, trang: 1, năm: 2022
4 Higher-order nonclassicality in superposition of three-mode photon-added trio coherent states. Tác giả: Trần Quang Đạt, Hồ Sỹ Chương, Đào Văn Hùng, Trương Minh Đức. Tạp chí: Communications in Physics, số: 32, trang: 141-156, năm: 2022
Minh chứng: https://doi.org/10.15625/0868-3166/16508.
5 Vận dụng mô hình học tập trải nghiệm của David A. Kolb trong thiết kế hoạt động trải nghiệm chủ đề “Pin sinh học” môn Vật lí ở trường THPT. Tác giả: Đỗ Hùng Dũng, Phan Gia Anh Vũ, Quách Nguyễn Bảo Nguyên. Tạp chí: Tạp chí Giáo dục, số: Số đặc biệt tháng 04/2022, trang: , năm: 2022
6 Procedures for designing and organization of experience teaching in high school physics for creating creative capacity for students. Tác giả: Đỗ Hùng Dũng, Phan Gia Anh Vũ, Quách Nguyễn Bảo Nguyên. Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc tế: Promoting the publiccation of research results of lecturers in the field of educational sciences in Vietnam in the context of international integration, số: , trang: 89 - 95, năm: 2022
7 Thực trạng và giải pháp bồi dưỡng năng lực sáng tạo cho học sinh trong dạy học vật lí. Tác giả: Đỗ Hùng Dũng, Quách Nguyễn Bảo Nguyên, Phan Gia Anh Vũ. Tạp chí: Tạp chí khoa học – Đại học Huế: Khoa học Xã hội và Nhân văn, số: Vol.131, No.6A, trang: , năm: 2022
8 Quá trình phát triển tư duy lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam về bài học kinh nghiệm “lấy dân làm gốc” trong sự nghiệp cách mạng ở nước ta.. Tác giả: Phạm Thị Quế Trân + Phạm Thị Thu. Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Nai, số: số 23-2022, trang: 25-34, năm: 2022
Minh chứng: ISSN 2354-1482.
9 Sự sáng tạo của Đảng trong lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975). Tác giả: TS. Nguyễn Thị Túy. Tạp chí: Lịch sử Đảng , số: 376, trang: tr. 30-35, năm: 2022
10 Thương mại điện tử tác động tăng trưởng kinh tế trong thị trường kinh tế số của các quốc gia Đông Nam Á năm 2000 - 2020. Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Linh. Tạp chí: Tạp chí khoa học - trường Đại học Đồng Nai, số: 21 - 2021, trang: 44, năm: 2021
Minh chứng: tapchikhoahoc.dnpu.edu.vn.
11 Nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ miêu tả trong tiểuthuyết của Khái Hưng và Nhất Linh. Tác giả: Nguyễn Thị Hồng. Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ VII, số: 0, trang: 851, năm: 2021
Minh chứng: https://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/phong-khcnhtqt.
12 Vận dụng phương pháp dự án vào việc nâng cao hiệu quả dạy học môn Đạo đức ở Tiểu học. Tác giả: Mai Thị Lài. Tạp chí: Dạy và Học ngày nay, số: kỳ 1-11/2021, trang: 36, năm: 2021
Minh chứng: .
13 Chức năng môn Toán phổ thông trong dạy học tích hợp và dạy học Toán theo định hướng giáo dục STEM. Tác giả: Ngô Hồng Huấn, Đào Tam. Tạp chí: Tạp chí giáo dục, số: 514, trang: 1-6, năm: 2021
14 DẠY HỌC VĂN HỌC DÂN GIAN ĐỊA PHƯƠNG Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG TỪ GÓC ĐỘ VĂN HÓA. Tác giả: MAI THỊ HUỆ. Tạp chí: DẠY VÀ HỌC NGÀY NAY, số: KÌ 1- 10 2021, trang: 67, năm: 2021
15 Some laws of large numbers for double arrays of random upper secontinuous functions. Tác giả: Duong Xuan Giap, Nguyen Van Quang, Bui Nguyen Tram Ngoc. Tạp chí: Vinh University of Science, số: Vol. 50 - 2A/2021, trang: 26-40, năm: 2021
16 Định lượng độ rối và viễn tải lượng tử với trạng thái thêm ba và bớt một photon lên hai mode kết hợp lẻ. Tác giả: Nguyễn Thị Duyên Hải, Trương Minh Đức, Hồ Sỹ Chương. Tạp chí: Tạp chí Khoa học - Đại học Đồng Nai, số: 21, trang: 81-89, năm: 2021
Minh chứng: http://tapchikhoahoc.dnpu.edu.vn/tap-chi-khoa-hoc-so-21-2021
17 Nghiên cứu tính chất đan rối và viễn tải lượng tử của trạng thái kết hợp cặp thêm một và bớt một photon. Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thủy, Hồ Sỹ Chương. Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Vật lý Thùa Thiên Huế 2021, số: NC/2021, trang: 90, năm: 2021
18 Dạy học hướng tới phát triển năng lực của trẻ theo lý thuyết của Piaget. Tác giả: Đỗ Xuân Tiến. Tạp chí: Tạp chí Thiết bị giáo dục, số: Số đặc biệt 12/2021, trang: 310, năm: 2021
19 Giáo dục ý thức giữ gìn, kế thừa và phát huy di sản văn hoá dân tộc Việt Nam cho học sinh thông qua dạy học môn Lịch sử ở bận THPT hiện nay. Tác giả: Đinh Thị Huê. Tạp chí: Dạy và học ngày nay, số: Kì 1, trang: 76-78, năm: 2021
20 Tư duy lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển nguồn nhân lực trong thời kỳ đổi mới. Tác giả: TS. Nguyễn Thị túy-TS.Lê Thị Huyền-TS.Phạm Thị Minh Nguyệt. Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa học trường Đại học Cần Thơ, số: ISBN: 978-604-965-619-4, trang: tr.166-173, năm: 2021

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ