Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN

Thực hiện yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước theo Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 1/7/2014 của Bộ Chính trị; Thực hiện yêu cầu hiện đại hóa hạ tầng thông tin, cơ sở dữ liệu về khoa học công nghệ quy định tại Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18/02/2014 của Chính phủ, Trường Đại học Đồng Nai xây dựng Trang thông tin khoa học cá nhân tại địa chỉ website: http://scv.dnpu.edu.vn/

Trang Thông tin khoa học cá nhân Trường Đại học Đồng Nai cung cấp thông tin khoa học của toàn thể công chức, viên chức nhà trường. Cụ thể là các thông tin: Sơ yếu lý lịch, Các công trình khoa học; Bài báo, báo cáo khoa học; Sách và giáo trình; Hướng dẫn sau đại học; Khen thưởng.

Bên cạnh đó, Trang Thông tin còn cung cấp dữ liệu, quy trình quản lý, các hoạt động khoa học và công nghệ của Nhà trường. Trang thông tin là một phần quan trọng, không thể thiếu trong hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng bên trong, đáp ứng yêu cầu về thực hiện cơ sở dữ liệu nghiên cứu khoa học theo các tiêu chuẩn của AUN (ASEAN University Network); giúp lãnh đạo Nhà trường và các bên liên quan dễ dàng thực hiện hoạt động quản lý, điều hành, truy cập, khai thác các thông tin về hoạt động khoa học - công nghệ của công chức, viên chức toàn trường.

Ngoài ra, Trang Thông tin khoa học cá nhân còn góp phần quảng bá những thành tựu, đóng góp về khoa học - công nghệ của công chức, viên chức Nhà trường, qua đó, góp phần không ngừng nâng cao uy tín, thương hiệu Trường Đại học Đồng Nai, góp phần thực hiện sứ mạng: Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trình độ cao, đáp ứng mục đích phát triển toàn diện người học; Hợp tác, nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Đồng Nai.

Để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả của Trang Thông tin, Ban Giám hiệu, Hội đồng Quản trị các Website của Nhà trường rất mong nhận được sự cộng tác và góp ý của mọi cá nhân và tập thể trong và ngoài nước. Ý kiến đóng góp, đánh giá, phản hồi xin gửi về Email: nguyentuanit@gmail.com

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI

 

Share with friends

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ