Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
TTĐề tài
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 406 items in 21 pages
1 Cấp cơ sở (trường): XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ VIỆC DẠY HỌC VÀ THI TRỰC TUYẾN BẰNG ỨNG DỤNG MICROSOFT TEAMS TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI. Chủ nhiệm: Ths. Nguyễn Đức Hậu. Thành viên: Ths. Trần văn Ninh. Năm bắt đầu: 2022 - Năm kết thúc: 2024.
Minh chứng: Đồng ý cho phép qua bảo vệ đề cương tháng 7/2022.
2 Cấp cơ sở (trường): Xây dựng ngân hàng đề thi học phần Tiếng Trung 3. Chủ nhiệm: Đoàn Thị Bạch Tuyết. Năm bắt đầu: 2023 - Năm kết thúc: 2024.
3 Cấp cơ sở (trường): Đề Cương XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ VIỆC DẠY HỌC VÀ THI TRỰC TUYẾN BẰNG ỨNG DỤNG MICROSOFT TEAMS TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI. Chủ nhiệm: Ths. Nguyễn Dức Hậu. Thành viên: Ths. Trần Văn Ninh. Năm bắt đầu: 2022 - Năm kết thúc: 2023.
Minh chứng: Bảo vệ đề cương tháng 7/2022.
4 Cấp cơ sở (trường): XÂY DỰNG 200 CÂU HỎI THI TRẮC NGHIỆM HỌC PHẦN TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG Dành cho sinh viên hệ Đại học ngoài Sư Phạm. Chủ nhiệm: Hoàng Công Dương. Năm bắt đầu: 2022 - Năm kết thúc: 2023.
5 Cấp cơ sở (trường): Finding out the origins of some popular Idioms in English and their use in the International Exams (Tìm hiểu nguồn gốc của một số thành ngữ phổ thông trong tiếng Anh và việc áp dụng nó trong các kì thi quốc tế) . Chủ nhiệm: Trương Phi Luân. Thành viên: Lê Tuấn Đạt, Nguyễn Văn Nam. Năm bắt đầu: 2022 - Năm kết thúc: 2023.
6 Cấp cơ sở (trường): đề cương Đo lường điện – điện tử. Chủ nhiệm: Trần Xuân Trung. Năm bắt đầu: 2022 - Năm kết thúc: 2023.
Minh chứng: tài liệu.
7 Cấp cơ sở (trường): đề cương NHẬP MÔN MẠCH ĐIỆN. Chủ nhiệm: Trần Xuân Trung. Năm bắt đầu: 2022 - Năm kết thúc: 2023.
Minh chứng: tài liệu.
8 Cấp cơ sở (trường): đề cương Phương pháp nghiên cứu khoa học . Chủ nhiệm: Trần Xuân Trung. Năm bắt đầu: 2022 - Năm kết thúc: 2023.
Minh chứng: tài liệu.
9 Cấp cơ sở (trường): đề cương Vật liệu điện . Chủ nhiệm: Trần Xuân Trung. Năm bắt đầu: 2022 - Năm kết thúc: 2023.
Minh chứng: tài liệu.
10 Cấp cơ sở (trường): Đề cương chi tiết học phần Đo lường điện tử, Nhập môn mạch điện, Phương pháp nghiên cứu khoa học, Vật liệu điện. Chủ nhiệm: Trần Xuân Trung. Thành viên: . Năm bắt đầu: 2022 - Năm kết thúc: 2023.
11 Cấp cơ sở (trường): Biên soạn Đề cương học phần điện tử công suất -DNU. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thu Vân. Năm bắt đầu: 2022 - Năm kết thúc: 2023.
Minh chứng: đề cương học phần Điện tử công suất.
12 Cấp cơ sở (trường): Biên soạn đề cương học phần TH Điện tử công suất. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thu Vân. Năm bắt đầu: 2022 - Năm kết thúc: 2023.
Minh chứng: Đề cương TH Điện tử công suất.
13 Cấp cơ sở (trường): Biên soạn đề cương học phần Khí cụ điện và an toàn lao động. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thu Vân. Năm bắt đầu: 2022 - Năm kết thúc: 2023.
Minh chứng: Đề cương học phần Khí cụ điện và an toàn lao động.
14 Cấp cơ sở (trường): Đề cương chi tiết học phần: CƠ SỞ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG. Chủ nhiệm: Trần Văn Lai. Năm bắt đầu: 2022 - Năm kết thúc: 2023.
15 Cấp cơ sở (trường): Đề cương chi tiết học phần:HỆ THỐNG THU THẬP DỮ LIỆU, ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT (SCADA) . Chủ nhiệm: Trần Văn Lai. Năm bắt đầu: 2022 - Năm kết thúc: 2023.
16 Cấp cơ sở (trường): Đề cương chi tiết học phần:VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN . Chủ nhiệm: TrầnVăn Lai. Năm bắt đầu: 2022 - Năm kết thúc: 2023.
17 Cấp cơ sở (trường): Đề cương chi tiết học phần Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học 2. Chủ nhiệm: Võ Thị Tuyết Mai. Năm bắt đầu: 2022 - Năm kết thúc: 2023.
18 Cấp cơ sở (trường): : Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm học phần Triết học Mác - Lênin (Chương 3). Chủ nhiệm: Hồ Thị Dung. Năm bắt đầu: 2022 - Năm kết thúc: 2023.
19 Cấp cơ sở (trường): ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT ANH VĂN KỸ THUẬT. Chủ nhiệm: NGUYỄN ĐỨC LÂM. Thành viên: NGUYỄN ĐỨC LÂM. Năm bắt đầu: 2022 - Năm kết thúc: 2023.
Minh chứng: http://dnpu.edu.vn
20 Cấp cơ sở (trường): ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT KỸ NĂNG LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG KỸ THUẬT. Chủ nhiệm: NGUYỄN ĐỨC LÂM. Thành viên: NGUYỄN ĐỨC LÂM. Năm bắt đầu: 2022 - Năm kết thúc: 2023.
Minh chứng: http://dnpu.edu.vn

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ