Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
TTĐề tài
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 348 items in 18 pages
1 Cấp cơ sở (trường): Giáo trình Quản trị sản xuất. Chủ nhiệm: Phạm Văn Thanh. Thành viên: Đinh Thị Hóa; Nguyễn Thị Hoài Ân; Nguyễn Bích Quyên. Năm bắt đầu: 2020 - Năm kết thúc: 2022.
2 Cấp cơ sở (trường): ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN. Chủ nhiệm: Phạm Thị Thu; Đặng Thị Ánh Nguyệt. Năm bắt đầu: 2021 - Năm kết thúc: 2022.
3 Cấp cơ sở (trường): Đề cương chi tiết học phần Tâm lý học lứa tuổi và Tâm lý học sư phạm ở Tiểu Học. Chủ nhiệm: Phan Thị Hồng Hà. Năm bắt đầu: 2021 - Năm kết thúc: 2022.
4 Cấp cơ sở (trường): Phát triển năng lực học tập số cho sinh viên trường Đại học Đồng Nai. Chủ nhiệm: Lê Thị Hoài Lan. Thành viên: Trần Minh Hùng. Năm bắt đầu: 2021 - Năm kết thúc: 2022.
Minh chứng: Đang chờ Nhà trường tổ chức xét duyệt đề cương.
5 Cấp cơ sở (trường): Phát triển năng lực học tập số cho sinh viên trường đại học đồng nai. Chủ nhiệm: Lê Thị Hoài Lan. Thành viên: Trần Minh Hùng. Năm bắt đầu: 2021 - Năm kết thúc: 2022.
Minh chứng: Đang chờ Nhà trường tổ chức xét duyệt đề cương.
6 Cấp cơ sở (trường): Đề cương chi tiết học phần: Kế Toán thuế và khai báo thuế. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Lý. Năm bắt đầu: 2021 - Năm kết thúc: 2022.
7 Cấp cơ sở (trường): Đề cương chi tiết học phần: Thuế (Chuyên ngành QTKD). Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Lý. Năm bắt đầu: 2021 - Năm kết thúc: 2022.
8 Cấp cơ sở (trường): Đề cương chi tiết học phần:Thuế (Chuyên ngành Kế toán). Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Lý. Năm bắt đầu: 2021 - Năm kết thúc: 2022.
9 Cấp cơ sở (trường): Đề cương chi tiết học phần Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học 2. Chủ nhiệm: Võ Thị Tuyết Mai. Năm bắt đầu: 2021 - Năm kết thúc: 2022.
10 Cấp cơ sở (trường): Đề cương chi tiết học phần Thực hành giải bài tập Tiếng Việt ở Tiểu học. Chủ nhiệm: Võ Thị Tuyết Mai. Năm bắt đầu: 2021 - Năm kết thúc: 2022.
11 Cấp cơ sở (trường): Đề cương chi tiết học phần Bồi dưỡng học sinh có năng khiếu môn Tiếng Việt ở Tiểu học. Chủ nhiệm: Võ Thị Tuyết Mai. Năm bắt đầu: 2021 - Năm kết thúc: 2022.
12 Cấp cơ sở (trường): Đề cương chi tiết học phần Dạy học phát triển năng lực môn Tiếng Việt ở Tiểu học. Chủ nhiệm: Võ Thị Tuyết Mai. Năm bắt đầu: 2021 - Năm kết thúc: 2022.
13 Cấp khoa: Xây dựng Đề cương môn Cơ sở văn hóa Việt Nam ngành Sư phạm Ngữ văn. Chủ nhiệm: Trần Trung Phiến. Năm bắt đầu: 2021 - Năm kết thúc: 2022.
14 Cấp khoa: Tham gia đánh giá thẩm định Đề cương môn Cơ sở văn hóa Việt Nam ngành Sư phạm Mầm non, SP Tiểu học, SP tiếng Anh và Ngôn ngữ Anh. Chủ nhiệm: Võ Nữ Hạnh Trang. Năm bắt đầu: 2022 - Năm kết thúc: 2022.
15 Cấp nhà nước: Đề cương chi tiết học phần Kinh tế vĩ mô. Chủ nhiệm: Nguyễn Thu Thuỷ. Năm bắt đầu: 2021 - Năm kết thúc: 2022.
16 Cấp cơ sở (trường): Đề cương chi tiết học phần Kinh tế vi mô. Chủ nhiệm: Nguyễn Thu Thuỷ. Năm bắt đầu: 2021 - Năm kết thúc: 2022.
17 Cấp cơ sở (trường): Đề cương chi tiết học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học. Chủ nhiệm: Nguyễn Thu Thuỷ. Năm bắt đầu: 2021 - Năm kết thúc: 2022.
18 Cấp khoa: Đề cương chi tiết học phần Tiếng Trung Cơ bản 3. Chủ nhiệm: Đoàn Thị Bạch Tuyết. Năm bắt đầu: 2021 - Năm kết thúc: 2022.
19 Cấp cơ sở (trường): Biên soạn đề cương học phần Điện tử công suất, TH Điện tử công suất, Khí cụ điện và an toàn lao động. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thu Vân. Năm bắt đầu: 2021 - Năm kết thúc: 2022.
Minh chứng: đề cương học phần Điện tử công suất, TH Điện tử công suất, Khí cụ điện và an toàn lao động.
20 Cấp cơ sở (trường): Đề Cương Chi Tiết môn học Ngữ Nghĩa Học. Chủ nhiệm: Ngô Ngọc Thụy. Năm bắt đầu: 2021 - Năm kết thúc: 2022.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ