Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTĐề tài
1 Cấp cơ sở (trường): Khảo sát bài toán biên cho phương trình sóng phi tuyến. Chủ nhiệm: Nguyễn Hữu Nhân. Năm bắt đầu: 2016 - Năm kết thúc: 2017.
Minh chứng: Quyết định công nhận số 1192/QĐ-ĐHĐN-NCKH, ngày 08 tháng 11 năm 2017.
2 Cấp cơ sở (trường): Tính giải được và xấp xỉ nghiệm cho một lớp bài toán biên chứa số hạng phi địa phương. Chủ nhiệm: Nguyễn Hữu Nhân. Năm bắt đầu: 2017 - Năm kết thúc: 2018.
Minh chứng: Quyết định công nhận số 889/QĐ-ĐHĐN-NCKH, ngày 05 tháng 10 năm 2018.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ