Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTTên học phần/môn họcNămĐối tượngNơi dạy
1 Toán kinh tế 2018CĐ, ĐHTrường Đại học Đồng Nai
2 Xác suất thống kê 2018CĐ, ĐHTrường Đại học Đồng Nai
3 Phương trình vi phân 2017CĐ, ĐHTrường Đại học Đồng Nai

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ