Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 Xấp xỉ tuyến tính và khai triển tiệm cận liên kết với bài toán Robin - Dirichlet cho phương trình sóng phi tuyến với số hạng nguồn chứa tích phân phi tuyến. Tác giả: Nguyễn Hữu Nhân, Đoàn Thị Như Quỳnh, Trần Minh Thuyết. Tạp chí: Tạp chí Ứng Dụng Toán Học, số: 14 (1), trang: 45-64, năm: 2016
Minh chứng: Volume 14 (1) 2016.
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
1 A nonlinear wave equation associated with a nonlinear integral equation. Tác giả: Le Thi Phuong Ngoc, Nguyen Huu Nhan, Tran Minh Thuyet, Nguyen Thanh Long. Tạp chí: Nonlinear Functional Analysis and Applications, số: 18 (4), trang: 545-578, năm: 2013
Minh chứng: http://nfaa.kyungnam.ac.kr/journal-nfaa/index.php/NFAA/article/view/210/189
2 On a high order iterative scheme for a nonlinear wave equation with the source term containing a nonlinear integral. Tác giả: Nguyen Huu Nhan, Le Thi Phuong Ngoc, Tran Minh Thuyet, Nguyen Thanh Long. Tạp chí: Nonlinear Functional Analysis and Applications, số: 21 (1) , trang: 65-84, năm: 2016
Minh chứng: http://nfaa.kyungnam.ac.kr/journal-nfaa/index.php/NFAA/article/view/378
3 , A Robin-Dirichlet problem for a nonlinear wave equation with the source term containing a nonlinear integral . Tác giả: Nguyen Huu Nhan, Le Thi Phuong Ngoc, Tran Minh Thuyet, Nguyen Thanh Long. Tạp chí: Lithuanian Mathematical Journal , số: 57 (1), trang: 80-108, năm: 2017
Minh chứng: https://link.springer.com/article/10.1007/s10986-017-9345-4
4 Linear approximation and asymptotic expansion associated to the Robin-Dirichlet problem for a nonlinear wave equation with the source term containing an unknown boundary value. Tác giả: Nguyen Huu Nhan, Nguyen Thanh Than, Le Thi Phuong Ngoc, Nguyen Thanh Long. Tạp chí: Nonlinear Functional Analysis and Applications, số: 22 (2), trang: 403-420, năm: 2017
Minh chứng: http://nfaa.kyungnam.ac.kr/journal-nfaa/index.php/NFAA/article/view/972
5 Existence and asymptotic expansion of the weak solution for a wave equation with nonlinear source containing nonlocal term. Tác giả: Nguyen Huu Nhan, Le Thi Phuong Ngoc, Nguyen Thanh Long. Tạp chí: Boundary Value Problems, số: 2017 (1) , trang: 1-20, năm: 2017
Minh chứng: https://doi.org/10.1186/s13661-017-0818-5
6 A N-order iterative scheme for the Robin problem for a nonlinear wave equation with the source term containing the unknown boundary values. Tác giả: Nguyen Huu Nhan, Nguyen Thanh Than, Le Thi Phuong Ngoc, Nguyen Thanh Long. Tạp chí: Nonlinear Functional Analysis and Applications, số: 22 (3), trang: 573-594, năm: 2017
Minh chứng: http://nfaa.kyungnam.ac.kr/journal-nfaa/index.php/NFAA/article/view/988
7 On a nonlinear wave equation of Kirchhoff-Carrier type : Linear approximation and asymptotic expansion of solution in a small parameter . Tác giả: Nguyen Huu Nhan, Le Thi Phuong Ngoc, Nguyen Thanh Long. Tạp chí: Mathematical Problems in Engineering, số: 2018 Article: 3626543, trang: 1-18, năm: 2018
Minh chứng: https://doi.org/10.1155/2018/3626543

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ