Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTTên học phần/môn họcNămĐối tượngNơi dạy
1 Kỹ năng ra quyết định 2018Học viên Lớp NVQLTrường Đại học Đồng Nai
2 Đổi mới lãnh đạo và quản lý trường phổ thông 2018Học viên Lớp NVQLTrường Đại học Đồng Nai
3 Dự báo, quy hoạch và kế hoạch hóa giáo dục 2018Học viên Cao họcTrường Đại học Đồng Nai

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ