Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 Hệ thống năng lực ứng dụng CNTT cần có cho cán bộ, giảng viên các trường đại học, cao đẳng Bản chất của quá trình dạy học theo quan điểm tiếp cận thông tin. Tác giả: Trần Minh Hùng. Tạp chí: Tạp chí Khoa học và giáo dục, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế, số: , trang: , năm: 2007
2 Bản chất của quá trình dạy học theo quan điểm tiếp cận thông tin. Tác giả: Trần Minh Hùng. Tạp chí: Tạp chí Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số: , trang: , năm: 2010
3 Quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học ở trường THPT. Tác giả: Trần Minh Hùng. Tạp chí: Tạp chí Quản lý Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số: , trang: , năm: 2011
4 Thực trạng trình độ ứng dụng CNTT trong dạy học của GV THPT ở tỉnh Đồng Nai. Tác giả: Trần Minh Hùng. Tạp chí: Tạp chí Quản lý Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số: , trang: , năm: 2011
5 Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho giáo viên THPT. Tác giả: Trần Minh Hùng. Tạp chí: Tạp chí Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số: , trang: , năm: 2011
6 Các biện pháp quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học trung học phổ thông. Tác giả: Trần Minh Hùng. Tạp chí: Tạp chí Khoa học và giáo dục, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế, số: , trang: , năm: 2011
7 Bồi dưỡng nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ giáo viên trường trung học phổ thông. Tác giả: Trần Minh Hùng. Tạp chí: Tạp chí Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số: , trang: , năm: 2013
8 Khả năng của phương pháp trùng phùng gamma-gamma trong phân tích arsenic và selenium. Tác giả: Trần Minh Hùng và một số tác giả khác. Tạp chí: Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ-ĐHQG Tp.HCM, số: T2, trang: 82-88, năm: 2014
9 Xác định arsenic và selenium trong mẫu địa chất bằng phương pháp trùng phùng gamma-gamma. Tác giả: Trần Minh Hùng và một số tác giả khác. Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học lần thứ IX-Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.ĐHQG Tp.HCM, số: , trang: 243-247, năm: 2014
10 Quản lý giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên trường đại học, cao đẳng. Tác giả: Trần Minh Hùng. Tạp chí: Tạp chí Khoa học-Đại học Đồng Nai, số: , trang: , năm: 2016
11 Thiết kế, chế tạo bộ thí nghiệm xác định chiết suất chất lỏng và sử dụng trong dạy học theo hướng phát triển năng lực thực nghiệm. Tác giả: Trần Minh Hùng và một số tác giả khác. Tạp chí: Journal Of Science Of Hnue, Educational Sci., số: 61, trang: 156-164, năm: 2016
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
1 Determination of selenium in environmemtal sample by gamma–gamma coincidence method. Tác giả: Trần Minh Hùng và một số tác giả khác. Tạp chí: International Journal of Environmental Engineering–IJEE, số: 2, trang: 108-111, năm: 2015
2 Application of gamma-gamma coincidence methods in neutron activation analysis. Tác giả: Trần Minh Hùng và một số tác giả khác. Tạp chí: Proceedings the 4th academic conference on natural science for young scientists, master and phd. students from asean countries, số: , trang: 324-329, năm: 2016

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ