Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Trần Minh Hùng
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 09/11/1965
Chức vụ: Hiệu trưởng
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Giảng viên
Trình độ đào tạo: Tiến sĩ; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Tại: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Lĩnh vực NC Vật lý, Tin học, Quản lý giáo dục
Chức danh KH:
Tiếng Anh: B1
Ngoại ngữ:
Tin học: B
Đơn vị công tác: Bộ môn Quản lý giáo dục
 
TTĐề tài
1 Cấp cơ sở (trường): Phát triển năng lực học tập số cho sinh viên trường đại học đồng nai. Chủ nhiệm: Lê Thị Hoài Lan. Thành viên: Trần Minh Hùng. Năm bắt đầu: 2021 - Năm kết thúc: 2022.
Minh chứng: Đang chờ Nhà trường tổ chức xét duyệt đề cương.
2 Cấp cơ sở (trường): Ứng dụng kiến thức Tâm lý học quản lý vào công tác quản lý trong nhà trường. Chủ nhiệm: Trần Minh Hùng. Năm bắt đầu: 2005 - Năm kết thúc: 2006.
3 Cấp cơ sở (trường): Quản lý việc nâng cao trình độ về CNTT cho đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường CĐSP Đồng Nai. Chủ nhiệm: Trần Minh Hùng. Năm bắt đầu: 2006 - Năm kết thúc: 2007.
4 Cấp cơ sở (trường): Đổi mới hình thức đánh giá đối với môn tin học quản lý cơ bản dành cho lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý. Chủ nhiệm: Trần Minh Hùng. Năm bắt đầu: 2007 - Năm kết thúc: 2008.
5 Cấp cơ sở (trường): Xây dựng và quản lý hệ thống website tương thích đa thiết bị phục vụ công tác quản lý tại trường Đại học Đồng Nai. Chủ nhiệm: Trần Minh Hùng. Năm bắt đầu: 2015 - Năm kết thúc: 2016.
6 Cấp cơ sở (trường): Xây dựng hệ dữ liệu nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên trường Đại học Đồng Nai. Chủ nhiệm: Trần Minh Hùng. Năm bắt đầu: 2016 - Năm kết thúc: 2017.
7 Cấp tỉnh: Xây dựng phòng thí nghiệm ảo môn Vật lý đại cương. Chủ nhiệm: Trần Minh Hùng. Năm bắt đầu: 2015 - Năm kết thúc: 2017.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 Hệ thống năng lực ứng dụng CNTT cần có cho cán bộ, giảng viên các trường đại học, cao đẳng Bản chất của quá trình dạy học theo quan điểm tiếp cận thông tin. Tác giả: Trần Minh Hùng. Tạp chí: Tạp chí Khoa học và giáo dục, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế, số: , trang: , năm: 2007
2 Bản chất của quá trình dạy học theo quan điểm tiếp cận thông tin. Tác giả: Trần Minh Hùng. Tạp chí: Tạp chí Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số: , trang: , năm: 2010
3 Quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học ở trường THPT. Tác giả: Trần Minh Hùng. Tạp chí: Tạp chí Quản lý Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số: , trang: , năm: 2011
4 Thực trạng trình độ ứng dụng CNTT trong dạy học của GV THPT ở tỉnh Đồng Nai. Tác giả: Trần Minh Hùng. Tạp chí: Tạp chí Quản lý Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số: , trang: , năm: 2011
5 Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho giáo viên THPT. Tác giả: Trần Minh Hùng. Tạp chí: Tạp chí Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số: , trang: , năm: 2011
6 Các biện pháp quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học trung học phổ thông. Tác giả: Trần Minh Hùng. Tạp chí: Tạp chí Khoa học và giáo dục, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế, số: , trang: , năm: 2011
7 Bồi dưỡng nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ giáo viên trường trung học phổ thông. Tác giả: Trần Minh Hùng. Tạp chí: Tạp chí Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số: , trang: , năm: 2013
8 Khả năng của phương pháp trùng phùng gamma-gamma trong phân tích arsenic và selenium. Tác giả: Trần Minh Hùng và một số tác giả khác. Tạp chí: Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ-ĐHQG Tp.HCM, số: T2, trang: 82-88, năm: 2014
9 Xác định arsenic và selenium trong mẫu địa chất bằng phương pháp trùng phùng gamma-gamma. Tác giả: Trần Minh Hùng và một số tác giả khác. Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học lần thứ IX-Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.ĐHQG Tp.HCM, số: , trang: 243-247, năm: 2014
10 Quản lý giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên trường đại học, cao đẳng. Tác giả: Trần Minh Hùng. Tạp chí: Tạp chí Khoa học-Đại học Đồng Nai, số: , trang: , năm: 2016
11 Thiết kế, chế tạo bộ thí nghiệm xác định chiết suất chất lỏng và sử dụng trong dạy học theo hướng phát triển năng lực thực nghiệm. Tác giả: Trần Minh Hùng và một số tác giả khác. Tạp chí: Journal Of Science Of Hnue, Educational Sci., số: 61, trang: 156-164, năm: 2016
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
1 Determination of selenium in environmemtal sample by gamma–gamma coincidence method. Tác giả: Trần Minh Hùng và một số tác giả khác. Tạp chí: International Journal of Environmental Engineering–IJEE, số: 2, trang: 108-111, năm: 2015
2 Application of gamma-gamma coincidence methods in neutron activation analysis. Tác giả: Trần Minh Hùng và một số tác giả khác. Tạp chí: Proceedings the 4th academic conference on natural science for young scientists, master and phd. students from asean countries, số: , trang: 324-329, năm: 2016
 
TTSách, giáo trình
1 Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở trường trung học phổ thông. Chủ biên: Trần Minh Hùng. Nơi xuất bản: Trường Đại học Huế. Năm: 2014
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
1 Nguyễn Đức Nam
Đề tài: Các biện pháp quản lý của hiệu trưởng trong việc nâng cao chất lượng học tập cho học sinh dân tộc thiểu số ở các trường THPT miền núi, tỉnh Phú Yên
Trách nhiệm: Hướng dẫn
Thạc sĩTrường Đại học Sư phạm– Đại học Huế20122013
2 Phan Đại Thắng
Đề tài: Các biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên Trường Đại học Xây dựng Miền Trung đáp ứng yêu cầu đào tạo theo hệ thống tín chỉ
Trách nhiệm: Hướng dẫn
Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm– Đại học Huế20122013
3 Lê Quốc Huy
Đề tài: Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp của Hiệu trưởng trường trung học phổ thông huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên
Trách nhiệm: Hướng dẫn
Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm– Đại học Huế20122013
4 Phạm Thanh Thúy
Đề tài: Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho học viên tại các Trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện, tỉnh Tây Ninh trong thời kỳ hội nhập quốc tế
Trách nhiệm: Hướng dẫn
Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội20132014
5 Lại Thị Ngọc Duyên
Đề tài: Biện pháp quản lý giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên Trường Đại học Đồng Nai
Trách nhiệm: Hướng dẫn
Thạc sĩTrường Đại học Sư phạm-Đại học Huế20142015
6 Quang Vĩnh Thảo
Đề tài: Biện pháp quản lý công tác thi đua, khen thưởng trong các trường THPT tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Trách nhiệm: Hướng dẫn
Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm– Đại học Huế20142015
7 Phạm Thái Sơn
Đề tài: Biện pháp quản lý công tác phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi tại tỉnh Bình Phước
Trách nhiệm: Hướng dẫn
Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm– Đại học Huế20142015
8 Nguyễn Quang Hưng
Đề tài: Biện pháp quản lý công tác thanh tra chuyên môn trường trung học phổ thông tại tỉnh Bình Phước
Trách nhiệm: Hướng dẫn
Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm– Đại học Huế20142015
9 Trần Xuân Trúc
Đề tài: Biện pháp quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh các trường trung học phổ thông ở huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
Trách nhiệm: Hướng dẫn
Thạc sĩTrường Đại học Sư phạm– Đại học Huế20142015
10 Trịnh Thị Linh Thảo
Đề tài: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Tin Học ở các trường THPT tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Trách nhiệm: Hướng dẫn
Thạc sĩTrường Đại học Sư phạm– Đại học Huế 20172018
11 Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh
Đề tài: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho sinh viên Trường Đại học Đồng Nai
Trách nhiệm: Hướng dẫn
Thạc sĩTrường Đại học Sư phạm-Đại học Huế20172018
12 Hoàng Quốc Huy
Đề tài: Phát triển đội ngũ Tổ trưởng chuyên môn các trường Trung học cơ sở Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Trách nhiệm: Hướng dẫn
Thạc sĩ Trường Đại học Sài Gòn20172018
13 Nguyễn Thị Liễu
Đề tài: Quản lí hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở các trường THCS quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Trách nhiệm: Hướng dẫn
Thạc sĩ Trường Đại học Sài Gòn20172018
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
1 2013 Huân chương Lao động hạng 3 Chủ tịch Nước334/QĐ-CTN7/2/2013
2 2011 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Chính phủ2009/QĐ-TTg 11/11/2011
3 2014 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Chính phủ1387/QĐ-TTg 12/8/2014
4 2004 Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh UBND tỉnh Đồng Nai3152/QĐ.UBT 14/7/2004
5 2009 Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh UBND tỉnh Đồng Nai2568/QĐ.UBT 9/9/2009
6 2015 Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh UBND tỉnh Đồng Nai752/QĐ-UBND 31/3/2015
7 2010 Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo5003/QĐ-BGDĐT 5/11/2010
8 2011 Bằng khen UBND tỉnh Đồng Nai2467/QĐ-UBND 28/9/2011
9 2012 Bằng khen UBND tỉnh Đồng Nai951/QĐ-UBND5/4/2012
10 2014 Bằng khen Liên đoàn Lao động Việt Nam298/QĐKT-LĐLĐ 23/7/2014
11 2015 Bằng khen UBND tỉnh Đồng Nai1539/QĐ-UBND 10/6/2015
12 2015 Bằng khen UBND tỉnh Đồng Nai2650/QĐ-UBND 3/9/2015
13 2015 Bằng khen UBND tỉnh Đồng Nai4181/QĐ-UBND 23/12/2015
14 2016 Bằng khen UBND tỉnh Đồng Nai3243/QĐ-UBND 6/10/2016
15 2018 Bằng khen UBND tỉnh Đồng Nai3891/QĐ-UBND 6/11/2018

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ