Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTSách, giáo trình
1 Giáo trình Kế toán tài chính phần 1. Chủ biên: PGS.TS.Mai Thị Hoàng Minh. Đồng tác giả: ThS.Nguyễn Thị Ngọc Bích. Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Huế . Năm: 2019
2 Giáo trình Kế toán tài chính phần 2. Chủ biên: PGS.TS.Mai Thị Hoàng Minh. Đồng tác giả: ThS.Nguyễn Thị Ngọc Bích - ThS. Nguyễn Thị Vững - ThS.Hoàng Thị Kiều Nguyệt Nga. Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Huế . Năm: 2019

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ