Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTTên học phần/môn họcNămĐối tượngNơi dạy
1 Kế toán máy 2004Sinh viênTrường Trung cấp kinh tế Đồng Nai
2 Lý thuyết kế toán 2005sinh viênTrường Trung cấp kinh tế Đồng Nai
3 Kế toán doanh nghiệp phần 1 2005sinh viênTrường Trung cấp kinh tế Đồng Nai
4 Kế toán doanh nghiệp phần 2 2005Sinh viênTrường Trung cấp kinh tế Đồng Nai
5 Kế toán doanh nghiệp phần 3 2005Sinh viênTrường Trung cấp kinh tế Đồng Nai
6 Kế toán doanh nghiệp phần 4 2005Sinh viênTrường Trung cấp kinh tế Đồng Nai
7 Kế toán quản trị 2014Sinh viênTrường Đại học Đồng Nai
8 Kế toán tài chính phần 1 2014Sinh viên Trường Đại học Đồng Nai
9 Kế toán tài chính phần 2 2014Sinh viênTrường Đại học Đồng Nai
10 Ứng dụng phần mềm kế toán 2017Sinh viênTrường Đại học Đồng Nai
11 Kế toán chi phí 2021Sinh viênTrường Đại học Đồng Nai

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ