Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTĐề tài
1 Cấp tỉnh: Những giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thu thuế trong khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tại tỉnh Đồng Nai. Chủ nhiệm: PGS.TS.Mai Thị Hoàng Minh. Thành viên: ThS.Nguyễn Thị Ngọc Bích. Năm bắt đầu: 2012 - Năm kết thúc: 2015.
2 Cấp cơ sở (trường): Giáo trình Kế toán tài chính phần 1. Chủ nhiệm: PGS.TS.Mai Thị Hoàng Minh. Thành viên: ThS.Nguyễn Thị Ngọc Bích. Năm bắt đầu: 2016 - Năm kết thúc: 2017.
Minh chứng: Phát hành Sách.
3 Cấp cơ sở (trường): Tác động của các nguồn đầu tư đến hội tụ thu nhập ở Việt Nam. Chủ nhiệm: TS.Nguyễn Thế Khang. Thành viên: ThS.Nguyễn Thị Ngọc Bích. Năm bắt đầu: 2017 - Năm kết thúc: 2018.
Minh chứng: Kỷ yếu hội thảo khoa học.
4 Cấp cơ sở (trường): Giáo trình Kế toán tài chính phần 2. Chủ nhiệm: PGS.TS.Mai Thị Hoàng Minh. Thành viên: ThS.Nguyễn Thị Ngọc Bích. Năm bắt đầu: 2017 - Năm kết thúc: 2019.
Minh chứng: Phát hành Sách.
5 Cấp cơ sở (trường): Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Đồng Nai. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Ngọc Bích. Năm bắt đầu: 2019 - Năm kết thúc: 2021.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ