Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
1 2004 Giấy khen Sở Tài chính Đồng Nai51/QĐ.TC.VP10/05/2004
2 2006 Chiến sĩ thi đua cơ sở Sở Tài chính Đồng Nai41/QĐ-STC27/04/2006
3 2006 Giấy khen Đoàn khối dân chính Đảng Đồng Nai219/QĐKT01/12/2006
4 2007 Chiến sĩ thi đua cơ sở Sở Tài chính Đồng Nai31/QĐ-STC28/03/2007
5 2007 Bằng khen UBND tỉnh Đồng Nai1396/QĐ-UBND21/05/2007
6 2007 Giấy khen Đoàn khối dân chính Đảng tỉnh Đồng Nai251/QĐKT27/05/2007
7 2008 Bằng khen UBND tỉnh Đồng Nai1009/QĐ-UBND28/03/2008
8 2008 Chiến sĩ thi đua cơ sở Sở Tài chính Đồng Nai28/QĐ-STC31/03/2008
9 2009 Bằng khen Tỉnh Đoàn Đồng Nai07/QĐKT-TĐ09/04/2009
10 2009 Giấy khen Đoàn khối dân chính Đảng Đồng Nai123/QĐKT08/07/2009
11 2010 Giấy khen Sở Tài chính Đồng Nai265/QĐ-STC20/01/2010
12 2010 Chiến sĩ thi đua cơ sở Sở Tài chính Đồng Nai23/QĐ-STC20/01/2010
13 2011 Chiến sĩ thi đua cơ sở Sở Tài chính Đồng Nai11/QĐ-STC29/01/2011
14 2012 Chiến sĩ thi đua cơ sở Sở Tài chính Đồng Nai01/QĐ-STC06/01/2012
15 2012 Giấy khen Công đoàn viên chức tỉnh Đồng Nai227/QĐKT-CĐ10/01/2012
16 2012 Bằng khen UBND tỉnh Đồng Nai284/QĐ-UBND20/01/2012
17 2013 Chiến sĩ thi đua cơ sở Sở Tài chính Đồng Nai09/QĐ-STC15/01/2013
18 2013 Giấy khen Đảng ủy khối dân chính Đảng Đồng Nai266/QĐ-ĐUK09/08/2013
19 2017 Giấy khen Công đoàn cơ sở Trường Đại học Đồng Nai 08/03/2017
20 2017 Giấy khen Trường Đại học Đồng Nai786/QĐ-ĐHĐN08/08/2017
21 2017 Chiến sĩ thi đua cơ sở Trường Đại học Đồng Nai786/QĐ-ĐHĐN08/08/2017
22 2018 Giấy khen Công đoàn cơ sở Trường Đại học Đồng Nai30/QĐ-CĐCS08/03/2018
23 2018 Giấy khen Trường Đại học Đồng Nai971/QĐ-ĐHĐN22/08/2018
24 2018 Chiến sĩ thi đua cơ sở Trường Đại học Đồng Nai971/QĐ-ĐHĐN22/08/2018
25 2019 Chiến sĩ thi đua cơ sở Trường Đại học Đồng Nai832/QĐ-ĐHĐN12/07/2019
26 2019 Bằng khen UBND tỉnh Đồng Nai2589/QĐ-UBND 20/08/2019
27 2020 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Trường Đại học Đồng Nai1060/QĐ-ĐHĐN29/09/2020
28 2021 Giấy khen Công đoàn cơ sở Trường Đại học Đồng Nai39/QĐ-CĐCS05/03/2021

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ