Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 Mối quan hệ giữa vốn tri thức, kế toán quản trị và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp - Một số hàm ý khi áp dụng mô hình này vào các doanh nghiệp tại Việt Nam. Tác giả: ThS.Nguyễn Thị Ngọc Bích - ThS.Phan Thị Thúy Quỳnh. Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế "Sử dụng dữ liệu và công nghệ trong kế toán quản trị - chìa khóa nâng cao hiệu quả hoạt động và giá trị doanh nghiệp"; ISBN: 978-604-79-1934-5, số: , trang: 221-229, năm: 2018
Minh chứng: http://vaa.net.vn/Portals/0/Upload2018/gmailcom/Documents/KY%20YEU%20HT%20KTQT.pdf
2 Tác động của các nguồn vốn đầu tư đến Hội tụ thu nhập ở Việt Nam. Tác giả: TS.Nguyễn Thế Khang - ThS.Nguyễn Thị Ngọc Bích. Tạp chí: Tạp chí khoa học - Đại học Đồng Nai; ISSN 2354-1482, số: 10, trang: 27-35, năm: 2018
Minh chứng: http://tapchikhoahoc.dnpu.edu.vn/UserFiles/Docs/TapChi/2018/So%2010-2018/3.%20Nguyen%20The%20Khang_27-35.pdf
3 Kế toán và dịch vụ kế toán của Việt Nam với các cam kết hội nhập quốc tế. Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Bích. Tạp chí: Tạp chí Tài chính, số: Kỳ 2 - Tháng 3 (749), trang: 82, năm: 2021
Minh chứng: Tạp chí.
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ