Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 Cách người Việt gọi tên và miêu tả bộ phận cơ thể người. Tác giả: Lê Kính Thắng. Tạp chí: Hội thảo Quốc gia, số: Hội Ngôn ngữ học TP. Hồ Chí Minh, Viện Ngôn ngữ học, Đại học KHXH&NV TP. Hồ Chí Minh, trang: 302-305, năm: 2002
2 Vai trò của tiền giả định và hàm ngôn trong việc tiếp nhận tác phẩm văn chương. Tác giả: Lê Kính Thắng. Tạp chí: Hội thảo Quốc gia, số: Hội Ngôn ngữ học TP. Hồ Chí Minh, Viện Ngôn ngữ học, Đại học KHXH&NV TP. Hồ Chí Minh, trang: 305-308, năm: 2002
3 "Làm + X” trong tiếng Việt. Tác giả: Lê Kính Thắng. Tạp chí: Ngôn ngữ & Đời sống, số: 7, trang: 1-4, năm: 2004
4 Về một kiểu ngoại động kém điển hình trong tiếng Việt. Tác giả: Lê Kính Thắng. Tạp chí: Khoa học, Trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh, số: 3, trang: 128-134, năm: 2004
5 Cấu trúc và biện pháp so sánh tu từ trong tác phẩm văn chương. Tác giả: Lê Kính Thắng. Tạp chí: Ngữ học Trẻ, số: , trang: 82-86, năm: 2006
6 Rút gọn diễn trị và sự chuyển loại vị từ trong tiếng Việt. Tác giả: Lê Kính Thắng. Tạp chí: Ngôn ngữ, số: 5, trang: 57-60, năm: 2006
7 Mở rộng diễn trị và sự chuyển loại vị từ trong tiếng Việt. Tác giả: Lê Kính Thắng. Tạp chí: Ngôn ngữ, số: 2, trang: 40-45, năm: 2007
8 Vị từ ngoại động kém điển hình trong tiếng Việt. Tác giả: Lê Kính Thắng. Tạp chí: Ngôn ngữ, số: 2, trang: 24-32, năm: 2008
9 Về một số vị từ có hai cách dùng trong tiếng Việt. Tác giả: Lê Kính Thắng. Tạp chí: Ngôn ngữ & Đời sống, số: 1+2, trang: 12-15, năm: 2008
10 Trật tự từ và việc nhận diện một số cấu trúc ngoại động trong tiếng Việt. Tác giả: Lê Kính Thắng. Tạp chí: Khoa học, Trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh, số: 13, trang: 67-75, năm: 2008
11 Phạm trù nội động/ ngoại động trong tiếng Việt đối chiếu với tiếng Anh – từ các tiêu chí loại hình học. Tác giả: Lê Kính Thắng. Tạp chí: Khoa học, Trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh, số: 17, trang: 119-125, năm: 2009
12 Cấu trúc tham tố của tính từ tiếng Việt. Tác giả: Lê Kính Thắng. Tạp chí: Ngôn ngữ, số: 9, trang: 29-35, năm: 2013
13 Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong trường phổ thông và việc đổi mới toàn diện giáo dục. Tác giả: Lê Kính Thắng, Phạm Văn Thanh. Tạp chí: Dạy và học ngày nay, số: 9, trang: 7-8, năm: 2014
14 Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng góp phần phát triển năng lực đội ngũ nhà giáo. Tác giả: Trần Thanh Nguyên, Lê Kính Thắng. Tạp chí: Khoa học Quản lý, Học viện Quản lý giáo dục TP. Hồ Chí Minh, số: 2, trang: 12-16, năm: 2014
15 Đa nghĩa và cấu trúc tham tố, cấu trúc cú pháp của vị từ trong tiếng Việt. Tác giả: Đậu Thành Vinh, Lê Kính Thắng. Tạp chí: Ngôn ngữ & Đời sống, số: 10, trang: 136-140, năm: 2015
16 Đặc điểm của một số vị từ biểu thị hoạt động nói năng trong các truyện Nôm thế kỷ XVIII-XIX. Tác giả: Lê Kính Thắng, Phạm Hồng Hải. Tạp chí: Khoa học, Trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh, số: 4, trang: 70-75, năm: 2015
17 Tính từ tiếng Việt – Nhìn từ phương diện cấu trúc tham tố và cấu trúc cú pháp. Tác giả: Lê Kính Thắng, Phạm Hồng Hải. Tạp chí: Ngôn ngữ, số: 2, trang: 44-50, năm: 2016
18 Về phạm trù nội động/ ngoại động trong tiếng Việt. Tác giả: Lê Kính Thắng. Tạp chí: Ngôn ngữ & Đời sống, số: 10, trang: 2-10, năm: 2016
19 Câu tồn tại tiếng Việt – Nhìn từ bình diện cấu trúc cú pháp và cấu trúc tham tố. Tác giả: Lê Kính Thắng. Tạp chí: Ngôn ngữ & Đời sống, số: 2, trang: 19-23, năm: 2017
20 Phạm trù nội/ngoại động và cấu trúc đề - thuyết trong tiếng Việt. Tác giả: Lê Kính Thắng. Tạp chí: Khoa học, Trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh, số: Khoa học, Trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh, trang: 13-19, năm: 2017
21 Ngoại động theo quan điểm Ngữ pháp Chức năng hệ thống và việc nghiên cứu câu tiếng Việt. Tác giả: Lê Kính Thắng. Tạp chí: Từ điển học & Bách khoa thư, số: 6, trang: 171-177 &229, năm: 2017
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ