Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTĐề tài
1 Cấp cơ sở (trường): Biên soạn giáo trình Tiếng ANh chuyên ngành Tin học. Chủ nhiệm: Nguyên Văn Nam. Năm bắt đầu: 2005 - Năm kết thúc: 2006.
2 Cấp cơ sở (trường): Cá nhân hóa người học bằng cách sử dụng công nghệ. Chủ nhiệm: Nguyên Văn Nam. Năm bắt đầu: 2016 - Năm kết thúc: .

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ