Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 Factors of job satisfaction affecting organizational commitment of empolyees in Dong Nai province, Vietnam. Tác giả: Nguyễn Văn Nam. Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Đồng Nai, số: 01, trang: 46-58, năm: 2016
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
1 The influence of job satisfaction on organizational commitment, turnover intention and stike intention of employees in Dong Nai Province, Vietnam. Tác giả: Nguyễn Văn Nam. Tạp chí: International Journal of Business and management Studies, số: 03(02) ISSN:2058, trang: 193-204, năm: 2014
Minh chứng: UniversityPublication.net.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ