Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
1 2004 Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh UBND tỉnh Đồng Nai3512/QĐ-UBND14/7/2004
2 2008 Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh UBND tỉnh Đồng Nai827/QĐ-UBND 19/3/2008
3 2010 Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh UBND tỉnh Đồng Nai1625/QĐ-UBND24/6/2010
4 2015 Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh UBND tỉnh Đồng Nai752/QĐ-UBND31/3/2015
5 2012 Bằng của khen Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Chính phủ1365/QĐ-TTg24/9/2012
6 2013 Bằng khen UBND tỉnh Đồng Nai2694/QĐ-UBND27/8/2013
7 2015 Bằng khen UBND tỉnh Đồng Nai2650/QĐ-UBND03/9/2015
8 2015 Bằng khen UBND tỉnh Đồng Nai1968/QĐ-UBND14/7/2015
9 2016 Bằng khen UBND tỉnh Đồng Nai3243/QĐ-UBND06/10/2016

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ