Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTĐề tài
1 Cấp cơ sở (trường): GIÁO TRÌNH CƠ HỌC HỆ ĐẠI HỌC. Chủ nhiệm: Nguyễn Xuân Hải. Thành viên: Đỗ Hùng Dũng. Năm bắt đầu: 2017 - Năm kết thúc: 2019.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ