Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Đỗ Hùng Dũng
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 26/06/1981
Chức vụ: Giảng viên (hạng III)
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Giảng viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Vật lý hạt nhân nguyên tử; Tại: Trường ĐH Sư Phạm TP.HCM
Lĩnh vực NC
Chức danh KH:
Tiếng Anh: C
Ngoại ngữ:
Tin học:
Đơn vị công tác: Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên
 
TTĐề tài
1 Cấp cơ sở (trường): GIÁO TRÌNH CƠ HỌC HỆ ĐẠI HỌC. Chủ nhiệm: Nguyễn Xuân Hải. Thành viên: Đỗ Hùng Dũng. Năm bắt đầu: 2017 - Năm kết thúc: 2019.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 Bồi dưỡng năng lực thực nghiệm cho học sinh trong dạy học phần Quang hình học Vật lý 11 THPT. Tác giả: Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Thị Thu Thủy. Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Nai, số: ISSN 2354-1482, trang: 136-151, năm: 2018
2 STEAM education in Vietnam in the context of the Industrial revolution 4.0. Tác giả: Phan Gia Anh Vũ, Quách Nguyễn Bảo Nguyên, Đỗ Hùng Dũng, Thái Thị Hoài Thương. Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc tế: Proceedings of the 2nd international conference on teacher education renovation icter 2019 conjunction with “I AM STEM 2019”, số: ISBN: 978 – 604 – 915 – 924 – 4, trang: 401 – 406, năm: 2019
3 Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học Vật lí theo định lướng phát triển năng lực của học sinh. Tác giả: Quách Nguyễn Bảo Nguyên, Ngô Tấn Minh, Đỗ Hùng Dũng, Phạm Nhật Khánh. Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Công nghệ, số: ISSN 0866 - 7659, trang: 74 - 80, năm: 2019
4 Một số giải pháp phát triển năng lực độc lập sáng tạo cho sinh viên Sư phạm Vật lý hiện nay. Tác giả: Đỗ Hùng Dũng. Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Đồng Nai, số: ISSN 2354 - 1482, trang: 105 - 112, năm: 2020
5 The innovation in testing and assessment of students' study results under the access to competence in the context of the impact of the Industrial Revolution 4.0. Tác giả: Nguyễn Thanh Hải, Quách Nguyễn Bảo Nguyên, Phan Gia Anh Vũ, Đỗ Hùng Dũng, Thái Thị Hoài Thương. Tạp chí: Sách: Giáo dục đại học trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, số: ISBN: 978 – 604 – 73 – 7784 – 8, trang: 282 - 290, năm: 2020
6 Sử dụng bộ thí nghiệm máy thủy lực theo hướng phát triển năng lực thực nghiệm cho học sinh trong dạy học Vật lì 8. Tác giả: Nguyễn Văn Nghĩa, Quách Nguyễn Bảo Nguyên, Đỗ Hùng Dũng, Dương Đức Giáp. Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Huế, số: Vol.130 No.6B, trang: , năm: 2021
Minh chứng: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ssh/article/view/6178
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
1 Investigation of the dependence of multiple recollision on laser wavelength in the nonsequential double ionization process. Tác giả: Thu D H Truong, Mi A Quach, Hanh H Nguyen, Uyen T Nguyen, Dung H Do and Vinh N T Pham. Tạp chí: Journal of Physics: Conference Series, số: Volume 1932, trang: 1-10, năm: 2021
Minh chứng: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1932/1/012004
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
No records to display.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ