Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 Bồi dưỡng năng lực thực nghiệm cho học sinh trong dạy học phần Quang hình học Vật lý 11 THPT. Tác giả: Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Thị Thu Thủy. Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Nai, số: ISSN 2354-1482, trang: 136-151, năm: 2018
2 STEAM education in Vietnam in the context of the Industrial revolution 4.0. Tác giả: Phan Gia Anh Vũ, Quách Nguyễn Bảo Nguyên, Đỗ Hùng Dũng, Thái Thị Hoài Thương. Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc tế: Proceedings of the 2nd international conference on teacher education renovation icter 2019 conjunction with “I AM STEM 2019”, số: ISBN: 978 – 604 – 915 – 924 – 4, trang: 401 – 406, năm: 2019
3 Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học Vật lí theo định lướng phát triển năng lực của học sinh. Tác giả: Quách Nguyễn Bảo Nguyên, Ngô Tấn Minh, Đỗ Hùng Dũng, Phạm Nhật Khánh. Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Công nghệ, số: ISSN 0866 - 7659, trang: 74 - 80, năm: 2019
4 Một số giải pháp phát triển năng lực độc lập sáng tạo cho sinh viên Sư phạm Vật lý hiện nay. Tác giả: Đỗ Hùng Dũng. Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Đồng Nai, số: ISSN 2354 - 1482, trang: 105 - 112, năm: 2020
5 The innovation in testing and assessment of students' study results under the access to competence in the context of the impact of the Industrial Revolution 4.0. Tác giả: Nguyễn Thanh Hải, Quách Nguyễn Bảo Nguyên, Phan Gia Anh Vũ, Đỗ Hùng Dũng, Thái Thị Hoài Thương. Tạp chí: Sách: Giáo dục đại học trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, số: ISBN: 978 – 604 – 73 – 7784 – 8, trang: 282 - 290, năm: 2020
6 Sử dụng bộ thí nghiệm máy thủy lực theo hướng phát triển năng lực thực nghiệm cho học sinh trong dạy học Vật lì 8. Tác giả: Nguyễn Văn Nghĩa, Quách Nguyễn Bảo Nguyên, Đỗ Hùng Dũng, Dương Đức Giáp. Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Huế, số: Vol.130 No.6B, trang: , năm: 2021
Minh chứng: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ssh/article/view/6178
7 Thực trạng và giải pháp bồi dưỡng năng lực sáng tạo cho học sinh trong dạy học vật lí. Tác giả: Đỗ Hùng Dũng, Quách Nguyễn Bảo Nguyên, Phan Gia Anh Vũ. Tạp chí: Tạp chí khoa học – Đại học Huế: Khoa học Xã hội và Nhân văn, số: Vol.131, No.6A, trang: , năm: 2022
8 Procedures for designing and organization of experience teaching in high school physics for creating creative capacity for students. Tác giả: Đỗ Hùng Dũng, Phan Gia Anh Vũ, Quách Nguyễn Bảo Nguyên. Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc tế: Promoting the publiccation of research results of lecturers in the field of educational sciences in Vietnam in the context of international integration, số: , trang: 89 - 95, năm: 2022
9 Vận dụng mô hình học tập trải nghiệm của David A. Kolb trong thiết kế hoạt động trải nghiệm chủ đề “Pin sinh học” môn Vật lí ở trường THPT. Tác giả: Đỗ Hùng Dũng, Phan Gia Anh Vũ, Quách Nguyễn Bảo Nguyên. Tạp chí: Tạp chí Giáo dục, số: Số đặc biệt tháng 04/2022, trang: , năm: 2022
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
1 Investigation of the dependence of multiple recollision on laser wavelength in the nonsequential double ionization process. Tác giả: Thu D H Truong, Mi A Quach, Hanh H Nguyen, Uyen T Nguyen, Dung H Do and Vinh N T Pham. Tạp chí: Journal of Physics: Conference Series, số: Volume 1932, trang: 1-9, năm: 2021
Minh chứng: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1932/1/012004
2 Analytical study the sth-order perturbative corrections to the solution to a one-dimensional harmonic oscillator perturbed by a spatially power-law potential . Tác giả: Tran Duong Anh Tai, Duc T.Hoang, Thu D.H. Truong, Chinh Duong Nguyen, Le Ngoc Uyen, Do Hung Dung, Nguyen Duy Vy and Vinh N. T. Pham. Tạp chí: AIP Advances, số: 085310, trang: 1-9, năm: 2021
Minh chứng: https://aip.scitation.org/doi/10.1063/5.0059800
3 Soft parameters in Coulomb potential of noble atoms for nonsequential double ionization: Classical ensemble model and simulations. Tác giả: Thu D.H. Truong, Hanh H. Nguyen, Hieu B. Le, Do Hung Dung, H.-M. Tran, Nguyen Duy Vy, Tran Duong Anh-Tai, Vinh N.T. Pham. Tạp chí: Computer Physics Communications, số: Vol. 276, trang: 1-7, năm: 2022
Minh chứng: https://doi.org/10.1016/j.cpc.2022.108372

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ