Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 Bồi dưỡng năng lực thực nghiệm cho học sinh trong dạy học phần Quang hình học Vật lý 11 THPT. Tác giả: Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Thị Thu Thủy. Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Nai, số: ISSN 2354-1482, trang: 136-151, năm: 2018
2 STEAM education in Vietnam in the context of the Industrial revolution 4.0. Tác giả: Phan Gia Anh Vũ, Quách Nguyễn Bảo Nguyên, Đỗ Hùng Dũng, Thái Thị Hoài Thương. Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc tế: Proceedings of the 2nd international conference on teacher education renovation icter 2019 conjunction with “I AM STEM 2019”, số: ISBN: 978 – 604 – 915 – 924 – 4, trang: 401 – 406, năm: 2019
3 Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học Vật lí theo định lướng phát triển năng lực của học sinh. Tác giả: Quách Nguyễn Bảo Nguyên, Ngô Tấn Minh, Đỗ Hùng Dũng, Phạm Nhật Khánh. Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Công nghệ, số: ISSN 0866 - 7659, trang: 74 - 80, năm: 2019
4 Một số giải pháp phát triển năng lực độc lập sáng tạo cho sinh viên Sư phạm Vật lý hiện nay. Tác giả: Đỗ Hùng Dũng. Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Đồng Nai, số: ISSN 2354 - 1482, trang: 105 - 112, năm: 2020
5 The innovation in testing and assessment of students' study results under the access to competence in the context of the impact of the Industrial Revolution 4.0. Tác giả: Nguyễn Thanh Hải, Quách Nguyễn Bảo Nguyên, Phan Gia Anh Vũ, Đỗ Hùng Dũng, Thái Thị Hoài Thương. Tạp chí: Sách: Giáo dục đại học trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, số: ISBN: 978 – 604 – 73 – 7784 – 8, trang: 282 - 290, năm: 2020
6 Sử dụng bộ thí nghiệm máy thủy lực theo hướng phát triển năng lực thực nghiệm cho học sinh trong dạy học Vật lì 8. Tác giả: Nguyễn Văn Nghĩa, Quách Nguyễn Bảo Nguyên, Đỗ Hùng Dũng, Dương Đức Giáp. Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Huế, số: Vol.130 No.6B, trang: , năm: 2021
Minh chứng: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ssh/article/view/6178
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
1 Investigation of the dependence of multiple recollision on laser wavelength in the nonsequential double ionization process. Tác giả: Thu D H Truong, Mi A Quach, Hanh H Nguyen, Uyen T Nguyen, Dung H Do and Vinh N T Pham. Tạp chí: Journal of Physics: Conference Series, số: Volume 1932, trang: 1-10, năm: 2021
Minh chứng: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1932/1/012004

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ