Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
1 2018 Giấy khen
Minh chứng: http://dnpu.edu.vn
Trường Đại học Đồng Nai1404/QĐ-ĐHĐN16/11/2018
2 2018 Chiến sĩ thị đua cơ sở
Minh chứng: http://dnpu.edu.vn
Trường Đại học Đồng Nai886/QĐ-ĐHĐN06/08/2018
3 2019 Chiến sĩ thị đua cơ sở
Minh chứng: http://dnpu.edu.vn
Trường Đại học Đồng Nai804/QĐ-ĐHĐN03/07/2019
4 2019 Bằng khen tỉnh
Minh chứng: http://dnpu.edu.vn
Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai2589/QĐ-UBND20/08/2019
5 2020 Chiến sĩ thị đua cơ sở
Minh chứng: http://dnpu.edu.vn
Trường Đại học Đồng Nai1060/QĐ-ĐHĐN29/09/2020
6 2021 Chiến sĩ thi đua tỉnh Đồng Nai
Minh chứng: http://dnpu.edu.vn
Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai443/QĐ-UBND04/02/2021

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ