Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTĐề tài
1 Cấp cơ sở (trường): Biên soạn “Quy định về đề thi” sử dụng trong các kỳ thi tại trường Đại học Đồng Nai. Chủ nhiệm: Nguyễn Xuân Tùng. Năm bắt đầu: 2013 - Năm kết thúc: 2014.
2 Cấp cơ sở (trường): Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng ngân hàng đề thi tại trường Đại học Đồng Nai. Chủ nhiệm: Nguyễn Xuân Tùng. Năm bắt đầu: 2014 - Năm kết thúc: 2015.
3 Cấp cơ sở (trường): Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác khảo thí tại trường Đại học Đồng Nai. Chủ nhiệm: Nguyễn Xuân Tùng. Năm bắt đầu: 2015 - Năm kết thúc: 2016.
4 Cấp cơ sở (trường): Nâng cao chất lượng đào tạo qua việc sử dụng ngân hàng đề thi tại trường Đại học Đồng Nai. Chủ nhiệm: Nguyễn Xuân Tùng. Năm bắt đầu: 2016 - Năm kết thúc: 2017.
5 Cấp cơ sở (trường): Nâng cao chất lượng đào tạo qua việc thay đổi hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập của các học phần giảng dạy tại trường Đại học Đồng Nai. Chủ nhiệm: Nguyễn Xuân Tùng. Năm bắt đầu: 2017 - Năm kết thúc: 2018.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ