Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 Hội tụ theo xác suất theo nghĩa Mosco cho dãy biến ngẫu nhiên đa trị. Tác giả: Bùi Nguyên Trâm Ngọc. Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Sài Gòn, số: 14(39), trang: 107-114, năm: 2016
2 Xây dựng quy tắc tính diện tích, diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của một số hình hình học. Tác giả: Đặng Thị Như Hoa, Nguyễn Thị Trúc Hậu, Bùi Nguyên Trâm Ngọc. Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Đồng Nai, số: , trang: , năm: 2019
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
1 Some Strong Laws of Large Numbers for Double Arrays of Random Sets with Gap Topology. Tác giả: Nguyen Van Quang, Duong Xuan Giap, Bui Nguyen Tram Ngoc, Tien-Chung Hu. Tạp chí: Journal of Convex Analysis, số: ISSN 0944-6532, trang: 719–738, năm: 2019
2 Multivalued Strong Laws of Large Numbers for Triangular Arrays with Gap Topology. Tác giả: Duong Xuan Giap, Nguyen Van Huan, Bui Nguyen Tram Ngoc, Nguyen Van Quang. Tạp chí: Journal of Convex Analysis, số: ISSN 0944-6532, trang: 1157–1176, năm: 2020

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ