Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTTên học phần/môn họcNămĐối tượngNơi dạy
1 HK VII/ Văn học Anh 2018ĐHSP K5 & ĐHNNA K5Đại học Đồng Nai
2 HK V/ Viết Nâng cao 1 2018ĐHSP K6Đại học Đồng Nai
3 HK VI /Viết Nâng cao 2 2019ĐHSP K6Đại học Đồng Nai
4 HK VIII/ Văn học Mỹ 2019ĐHSP K5 & ĐHNNA K5Đại học Đồng Nai
5 HK VIII / Biên dịch Thương Mại 2019ĐHNNA k5Đại học Đồng Nai
6 HK VI/ Dịch Việt-Anh 2019CĐSP K41Đại học Đồng Nai
7 HK VI/ VH-VM Anh 2019CĐSP K41Đại học Đồng Nai

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ