Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 Idiom teaching strategies and teachers' and students' perceptions of teaching and learning English idioms. Tác giả: Lê Tuấn Đạt, Trương Phi Luân. Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI, số: Số 20/2021, trang: 71-87, năm: 2021
Minh chứng: http://dnpu.edu.vn
2 Thực trạng nghiên cứu khoa học tại khoa ngoại ngữ Đại học Đồng Nai và các hướng nghiên cứu chính: Vấn đề và giài pháp: The reality of scientific research at the Department of English and the main studies: Problems and Solutions. Tác giả: Trương Phi Luân. Tạp chí: , số: , trang: , năm: 2021
Minh chứng: .
3 The Implementation of the Genre-Based Approach in the Teaching of the Argumentative Genres for the Third-Year TESOL-Majored Students, Course 1, at The Faculty of Foreign Languages, DNU. Tác giả: Trương Phi Luân. Tạp chí: Tạp Chí Kỷ Yếu Hội Thảo Khoa Học: Phương Pháp dạy Học Tích Cực trong Giảng dạy tiếng Anh ở trường Đại Học, Cao Đẳng: DNU Symponisum on Active English Language Teaching and Learning at Universities, trường Đại Học Đồng Nai (DNU), số: , trang: Pp. 184-195, năm: 2015
4 Understanding the Types of Motivation Used by the FL Learners by Exploring These Available Sources of Motivation and Using the Measures to Sustain Them. Tác giả: Trương Phi Luân & Bùi Công Nguyên Phong. Tạp chí: Tạp Chí Kỷ Yếu Hội Thảo Khoa Học: Phương Pháp dạy Học Tích Cực trong Giảng dạy tiếng Anh ở trường Đại Học, Cao Đẳng: DNU Symponisum on Active English Language Teaching and Learning at Universities, trường Đại Học Đồng Nai (DNU), số: , trang: Pp. 176-183, năm: 2015
5 Nguyên Tắc Lịch Sự Trong Giao Tiếp Đa Văn Hóa (The Politeness Principles in Intercultural Communication). Tác giả: Trương Phi Luân & Nguyễn Văn Nam. Tạp chí: Ngôn Ngữ & Đời Sống, số: 10 , trang: Pp. 17-23, năm: 2016
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ