Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 Giới thiệu Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Đồng Nai - Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động. Tác giả: Nguyễn Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Hương Giang. Tạp chí: Tập san Thông tin và Thư viện phía Nam, số: 42/2016, trang: 50-54, năm: 2016
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ