Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
1 2008 Giấy khen
Minh chứng: Vào sổ khen thưởng, Số 06/QĐKT-GVCN, ngày 04 tháng 11 năm 2008.
Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai0604/11/2008
2 2010 Giấy khen
Minh chứng: Vào sổ khen thưởng, Số 519/QĐKT, ngày 31 tháng 05 năm 2010.
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai51931/05/2010
3 2014 Chiến sĩ thi đua cơ sở
Minh chứng: Quyết định số 406/QĐ - ĐHĐN, ngày 03 tháng 07 năm 2014.
Trường Đại học Đồng Nai40603/07/2014
4 2016 Chiến sĩ thi đua cơ sở
Minh chứng: Quyết định sô 633/QĐ-ĐHĐN, ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Trường Đại học Đồng Nai.
Trường Đại học Đồng Nai63301/07/2016
5 2018 Giấy khen
Minh chứng: Vào sổ khen thưởng 456/QĐKT, ngày 16 tháng 05 năm 2018 của Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai.
Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai45616/05/2018
6 2018 Chiến sĩ thi đua cơ sở
Minh chứng: Quyết định số 971/QĐ-ĐHĐN, ngày 22 tháng 08 năm 2018 của Trường Đại học Đồng Nai.
Trường Đại học Đồng Nai97122/08/2018
7 2018 Bằng khen
Minh chứng: Quyết định khen thưởng số 4079/QĐ-UBND, ngày 19 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh Đồng Nai.
Ủy ban nhân tỉnh Đồng Nai409719/11/1018

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ