Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTĐề tài
1 Cấp cơ sở (trường): Khảo sát tính chất đan rối, lái lượng tử và viễn tải lượng tử của hai trạng thái hai mode kết hợp SU (1,1) và hai mode kết hợp cặp thêm và bớt một photon. Chủ nhiệm: Hồ Sỹ Chương. Năm bắt đầu: 2018 - Năm kết thúc: 2020.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ