Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Hồ Sỹ Chương
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 04/02/1985
Chức vụ: Giảng viên (hạng III)
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Giảng viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Vật lý lý thuyết; Tại: Trường ĐH SP Huế
Lĩnh vực NC Quang học lượng tử, Thông tin lượng tử và Máy tính lượng tử
Chức danh KH:
Tiếng Anh: CN
Ngoại ngữ:
Tin học: B
Đơn vị công tác: Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên
 
TTĐề tài
1 Cấp cơ sở (trường): Khảo sát tính chất đan rối, lái lượng tử và viễn tải lượng tử của hai trạng thái hai mode kết hợp SU (1,1) và hai mode kết hợp cặp thêm và bớt một photon. Chủ nhiệm: Hồ Sỹ Chương. Năm bắt đầu: 2018 - Năm kết thúc: 2020.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 Nghiên cứu tính chất đan rối và viễn tải lượng tử với trạng thái hai mode kết hợp SU(1, 1) thêm hai và bớt một photon lẻ. Tác giả: Bùi Thị Như Nga, Trương Minh Đức, Hồ Sỹ Chương. Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Nai, số: 19, trang: 86-93, năm: 2020
Minh chứng: .
2 Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn mới về đan rối cho hệ ba mode dựa vào hệ thức bất định. Tác giả: Hồ Sỹ Chương, Trương Minh Đức. Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế, số: 02(26)/2013, trang: 33-39, năm: 2013
Minh chứng: http://tckhgd.huce.vn/default.aspx
3 THIẾT KẾ, CHẾ TẠO BỘ THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CHIẾT SUẤT CHẤT LỎNG VÀ SỬ DỤNG TRONG DẠY HỌC THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC THỰC NGHIỆM. Tác giả: Hồ Sỹ Chương, Trương Văn Minh, Trần Minh Hùng, Nguyễn Thị Thu Thủy. Tạp chí: JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE, Educational Sci, số: Vol. 61, No. 8B, trang: 156-164, năm: 2016
Minh chứng: http://stdb.hnue.edu.vn/portal/journals.php?articleid=4332
4 Nghiên cứu các tính chất nén hai mode và phản kết chùm bậc cao của trạng thái hai mode su(1,1) thêm một photon lẻ. Tác giả: Nguyễn Thị Huyền Trang, Hồ Sỹ Chương, Trương Minh Đức. Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị Vật lý Thừa Thiên Huế 2016, số: , trang: , năm: 2016
5 Các tính chất phi cổ điển của trạng thái thêm và bớt một photon lên hai mode kết hợp chẵn. Tác giả: Trương Minh Đức, Trần Thị Thu, Hồ Sỹ Chương. Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế, số: 01(45)/2018, trang: 93-103, năm: 2018
Minh chứng: http://tckhgd.huce.vn/default.aspx
6 Định lượng độ rối và viễn tải lượng tử với trạng thái hai mode kết hợp SU(1,1) thêm một và bớt một photon lẻ. Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hằng, Trương Minh Đức, Hồ Sỹ Chương. Tạp chí: Tạp chí khoa học, Trường đại học Sư Phạm, Đại học Huế, số: 03(51), trang: 73-81, năm: 2019
Minh chứng: http://tckhgd.huce.vn/DOC_BAIBAO/46_714_NguyenThiThuHng,TruongMinhDuc,HoSyChuong_11_nguyen%20thi%20thu%20hng_ly.pdf
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
1 Improvement quantum teleportation via the pair coherent states. Tác giả: Tran Quang Dat, Truong Minh Duc, Ho Sy Chuong. Tạp chí: Journal of Physics: Conf. Series, số: 1034 (2018), trang: , năm: 2018
Minh chứng: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1034/1/012004/pdf
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
1 2009 Bằng khen Bộ trưởng Bộ GD&ĐT9008/QĐ/BGD&ĐT29/12/2009
2 2015 Giấy khen trường Đại học Đồng Nai1063/QĐ-ĐHĐN16/11/2015
3 2016 Giấy khen trường Đại học Đồng Nai976/QĐ-ĐHĐN10/10/2016
4 2017 Giấy khen trường Đại học Đồng Nai536/QĐ-ĐHĐN29/05/2017
5 2018 Bằng Khen Hội Vật lý Việt Nam524/HVLVN21/04/2018
6 2018 Giấy khen trường Đại học Đồng Nai1404/QĐ-ĐHĐN16/11/2018
7 2018 Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai4097/QĐ-UBND19/11/2018

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ