Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 Nghiên cứu tính chất đan rối và viễn tải lượng tử với trạng thái hai mode kết hợp SU(1, 1) thêm hai và bớt một photon lẻ. Tác giả: Bùi Thị Như Nga, Trương Minh Đức, Hồ Sỹ Chương. Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Nai, số: 19, trang: 86-93, năm: 2020
Minh chứng: .
2 Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn mới về đan rối cho hệ ba mode dựa vào hệ thức bất định. Tác giả: Hồ Sỹ Chương, Trương Minh Đức. Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế, số: 02(26)/2013, trang: 33-39, năm: 2013
Minh chứng: http://tckhgd.huce.vn/default.aspx
3 THIẾT KẾ, CHẾ TẠO BỘ THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CHIẾT SUẤT CHẤT LỎNG VÀ SỬ DỤNG TRONG DẠY HỌC THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC THỰC NGHIỆM. Tác giả: Hồ Sỹ Chương, Trương Văn Minh, Trần Minh Hùng, Nguyễn Thị Thu Thủy. Tạp chí: JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE, Educational Sci, số: Vol. 61, No. 8B, trang: 156-164, năm: 2016
Minh chứng: http://stdb.hnue.edu.vn/portal/journals.php?articleid=4332
4 Nghiên cứu các tính chất nén hai mode và phản kết chùm bậc cao của trạng thái hai mode su(1,1) thêm một photon lẻ. Tác giả: Nguyễn Thị Huyền Trang, Hồ Sỹ Chương, Trương Minh Đức. Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị Vật lý Thừa Thiên Huế 2016, số: , trang: , năm: 2016
5 Các tính chất phi cổ điển của trạng thái thêm và bớt một photon lên hai mode kết hợp chẵn. Tác giả: Trương Minh Đức, Trần Thị Thu, Hồ Sỹ Chương. Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế, số: 01(45)/2018, trang: 93-103, năm: 2018
Minh chứng: http://tckhgd.huce.vn/default.aspx
6 Định lượng độ rối và viễn tải lượng tử với trạng thái hai mode kết hợp SU(1,1) thêm một và bớt một photon lẻ. Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hằng, Trương Minh Đức, Hồ Sỹ Chương. Tạp chí: Tạp chí khoa học, Trường đại học Sư Phạm, Đại học Huế, số: 03(51), trang: 73-81, năm: 2019
Minh chứng: http://tckhgd.huce.vn/DOC_BAIBAO/46_714_NguyenThiThuHng,TruongMinhDuc,HoSyChuong_11_nguyen%20thi%20thu%20hng_ly.pdf
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
1 Improvement quantum teleportation via the pair coherent states. Tác giả: Tran Quang Dat, Truong Minh Duc, Ho Sy Chuong. Tạp chí: Journal of Physics: Conf. Series, số: 1034 (2018), trang: , năm: 2018
Minh chứng: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1034/1/012004/pdf

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ