Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTĐề tài
1 Cấp cơ sở (trường): Đề cương bài giảng môn Nguyên lý kế toán. Chủ nhiệm: NGUYỄN THỊ VỮNG. Năm bắt đầu: 2016 - Năm kết thúc: 2017.
Minh chứng: Bài giảng Nguyên lý kế toán.
2 Cấp cơ sở (trường): Giáo trình kế toán tài chính 2. Chủ nhiệm: Mai Thị Hoàng Minh. Thành viên: Nguyễn Thị Vững; Nguyễn Thị Ngọc Bích. Năm bắt đầu: 2017 - Năm kết thúc: 2019.
Minh chứng: Bài giảng kế toán tài chính 2.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ