Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTTên học phần/môn họcNămĐối tượngNơi dạy
1 KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 2009Học sinhTrường TC Kinh tế Đồng Nai
2 THUẾ 2009Học sinhTrường TC Kinh tế Đồng Nai
3 KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 1, 2, 3, 4 2009Học sinhTrường TC Kinh tê Đồng Nai
4 LÝ THUYẾT KẾ TOÁN 2010Học sinhTrường TC Kinh tế Đồng Nai
5 ỨNG DỤNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN 2009Học sinhTrường TC Kinh tế Đồng Nai
6 HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 2010Học sinhTrường TC Kinh tế Đồng Nai
7 KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 1 2015Sinh viênTrường ĐH Đồng Nai
8 NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN 2015Sinh viênTrường ĐH Đồng Nai
9 KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1 2016Sinh viênTrường ĐH Đồng Nai
10 KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 2016Sinh viênTrường ĐH Đồng Nai
11 ỨNG DỤNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN 2017Sinh viênTrường ĐH Đồng Nai
12 KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 2018Sinh viênTrường ĐH Đồng Nai
13 KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 2 2018Sinh viênTrường ĐH Đồng Nai
14 HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 2018Sinh viênTrường ĐH Đồng Nai

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ