Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTTên học phần/môn họcNămĐối tượngNơi dạy
1 Đại số tuyến tính 2012Đại học Sư phạm ToánĐại học Đồng Nai
2 Nhập môn toán cao cấp 2012Đại học Sư phạm ToánĐại học Đồng Nai
3 Cơ sở lý thuyết tập hợp và logic toán 2012Đại học Sư phạm Tiểu họcĐại học Đồng Nai
4 Đại số tuyến tính và hình học 2012Đại học Sư phạm HóaĐại học Đồng Nai
5 Đại số đại cương nâng cao 2013Đại học Sư phạm ToánĐại học Đồng Nai
6 Đại số tuyến tính nâng cao 2013Đại học Sư phạm ToánĐại học Đồng Nai
7 Đại số đại cương 2013Đại học Sư phạm ToánĐại học Đồng Nai
8 Đại số tuyến tính nâng cao 2014Đại học Sư phạm ToánĐại học Đồng Nai
9 Nhập môn toán cao cấp 2015Cao đẳng Sư phạm toánĐại học Đồng Nai
10 Lý thuyết môđun 2015Đại học Sư phạm ToánĐại học Đồng Nai
11 Đại số đại cương nâng cao 2016Đại học Sư phạm ToánĐại học Đồng Nai
12 Đại số tuyến tính nâng cao 2016Đại học Sư phạm Toán, Cao đẳng Sư phạm ToánĐại học Đồng Nai
13 Đại số đại cương 2016Đại học Sư phạm Toán, Cao đẳng Sư phạm ToánĐại học Đồng Nai
14 Đại số tuyến tính 2016Cao đẳng Sư phạm ToánĐại học Đồng Nai
15 Đại số tuyến tính 2 2017Đại học Sư phạm ToánĐại học Đồng Nai
16 Đại số đại cương nâng cao 2017Đại học Sư phạm ToánĐại học Đồng Nai
17 Lý thuyết môđun 2017Đại học Sư phạm ToánĐại học Đồng Nai
18 Đại số tuyến tính nâng cao 2017Đại học Sư phạm ToánĐại học Đồng Nai
19 Đại số tuyến tính 1 2017Đại học Sư phạm ToánĐại học Đồng Nai
20 Đại số tuyến tính nâng cao 2017Cao đẳng Sư phạm ToánĐại học Đồng Nai
21 Lý thuyết môđun 2017Đại học Sư phạm ToánĐại học Đồng Nai
22 Đại số đại cương nâng cao 2018Đại học Sư phạm ToánĐại học Đồng Nai
23 Đại số tuyến tính 2 2018Đại học Sư phạm ToánĐại học Đồng Nai
24 Lý thuyết môđun 2018Đại học Sư phạm ToánĐại học Đồng Nai
25 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2018Đại học Sư phạm ToánĐại học Đồng Nai
26 Hình học tuyến tính 2018Đại học Sư phạm ToánĐại học Đồng Nai
27 Đại số đại cương 1 2018Đại học Sư phạm ToánĐại học Đồng Nai
28 Nhập môn toán cao cấp 2019Đại học Sư phạm ToánĐại học Đồng Nai
29 Đại số tuyến tính 1 2019Đại học Sư phạm ToánĐại học Đồng Nai
30 Đại số đại cương 1 2019Đại học Sư phạm ToánĐại học Đồng Nai
31 Hình học tuyến tính 2019Đại học Sư phạm ToánĐại học Đồng Nai
32 Toán cơ sở 2019Cao đẳng Công nghệ thông tinĐại học Đồng Nai
33 Lý thuyết môđun 2019Đại học Sư phạm ToánĐại học Đồng Nai

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ