Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 On cominimaxness of generalized local cohomology modules. Tác giả: Nguyen Minh Tri, Tran Tuan Nam, Nguyen Thanh Nam. Tạp chí: Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, số: 16(3), trang: 50- 57, năm: 2019
Minh chứng: http://journal.hcmue.edu.vn/index.php/hcmuejos/article/view/2463
2 Cominimax modules and generalized local cohomology modules. Tác giả: Bui Thi Hong Cam, Nguyen Minh Tri. Tạp chí: Science & Technology Development Journal, số: 23(1), trang: 479-483, năm: 2020
Minh chứng: http://stdj.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdj/article/view/1696
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
1 Generalized ideal transforms. Tác giả: Tran Tuan Nam, Nguyen Minh Tri. Tạp chí: Stud. Sci. Math. Hung., số: 5(1), , trang: 67-82., năm: 2014
Minh chứng: https://doi.org/10.1556/sscmath.51.2014.1.1264
2 Some properties of generalized local cohomology modules with respect to a pair of ideals. Tác giả: Tran Tuan Nam, Nguyen Minh Tri, Nguyen Viet Dong. Tạp chí: Internat. J. Algebra Comput., số: 24(7), , trang: 1043-1054, năm: 2014
Minh chứng: https://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S0218196714500453
3 Some results on local cohomology modules with respect to a pair of ideals. Tác giả: Tran Tuan Nam, Nguyen Minh Tri. Tạp chí: Taiwanese J. Math. , số: 20(4), , trang: 743-753, năm: 2016
Minh chứng: https://projecteuclid.org/euclid.twjm/1498874488
4 Serre subcategories and the cofiniteness of generalized local cohomology modules. Tác giả: Tran Tuan Nam, Nguyen Minh Tri. Tạp chí: Internat. J. Algebra Comput., số: 26(6),, trang: 1267-1282., năm: 2016
Minh chứng: https://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S0218196716500545
5 Ideal transforms with respect to a pair of ideals. Tác giả: Nguyen Minh Tri, Tran Tuan Nam. Tạp chí: Acta Math. Vietnam., số: 42(4), , trang: 701-715, năm: 2017
Minh chứng: https://link.springer.com/article/10.1007/s40306-017-0213-4
6 On coatomic modules and local cohomology modules with respect to a pair of ideals. Tác giả: Tran Tuan Nam, Nguyen Minh Tri. Tạp chí: J. Korean Math. Soc. , số: 54 (6) , trang: 1829-1839, năm: 2017
Minh chứng: http://dx.doi.org/10.4134/JKMS.j160712
7 On the finiteness results of generalized local cohomology modules with respect to a pair of ideals. Tác giả: Tran Tuan Nam, Nguyen Minh Tri. Tạp chí: Taiwanese J. Math. , số: 22(1) , trang: 39-53 , năm: 2018
Minh chứng: https://projecteuclid.org/journals/taiwanese-journal-of-mathematics/volume-22/issue-1/On-the-Finiteness-Results-of-Generalized-Local-Cohomology-Modules-with/10.11650/tjm/8112.full
8 Top formal local cohomology module. Tác giả: Tran Tuan Nam, Nguyen Hoang Huy Tu, Nguyen Minh Tri. Tạp chí: Period Math Hung , số: 79, , trang: 1–11, năm: 2019
Minh chứng: https://link.springer.com/article/10.1007/s10998-018-0256-x
9 On the finiteness of associated primes of local cohomology modules. Tác giả: Nguyen Minh Tri, Nguyen Thanh Nam, Tran Tuan Nam, Nguyen Duc Minh. Tạp chí: Publicationes Mathematicae Debrecen,, số: 94(1-2),, trang: 21-30, năm: 2019
Minh chứng: https://doi.org/10.5486/pmd.2019.8148
10 Some finiteness results for co-associated primes of generalized local homology modules and applications. Tác giả: Do Ngoc Yen, Nguyen Minh Tri. Tran Tuan Nam. Tạp chí: J. Korean Math. Soc., số: 57(5), trang: 1061-1078, năm: 2020
Minh chứng: http://jkms.kms.or.kr/journal/view.html?doi=10.4134/JKMS.j180792
11 Formal local homology. Tác giả: Tran Tuan Nam, Do Ngoc Yen, Nguyen Minh Tri. Tạp chí: Colloquium Mathematicum, số: 163, trang: 267-284, năm: 2021
Minh chứng: https://www.impan.pl/en/publishing-house/journals-and-series/colloquium-mathematicum/online/113734/formal-local-homology
12 Attached primes of local cohomology modules with respect to a pair of ideals. Tác giả: Nguyen Minh Tri. Tạp chí: Journal of Algebra and Its Applications, số: 20(7), trang: 2150111, năm: 2021
Minh chứng: https://doi.org/10.1142/s0219498821501115
13 Some results on top generalized local cohomology modules with respect to a system of ideals. Tác giả: Nguyen Minh Tri. Tạp chí: Turkish Journal of Mathematics, số: 44, trang: 1673 – 1686, năm: 2020
Minh chứng: https://journals.tubitak.gov.tr/math/issues/mat-20-44-5/mat-44-5-11-1910-19.pdf
14 On Minimax Modules and Generalized Local Cohomology with Respect to a Pair of Ideals. Tác giả: Nguyen Thanh Nam, Tran Tuan Nam, Nguyen Minh Tri. Tạp chí: Acta Mathematica Vietnamica, số: 46(3), trang: 457-470., năm: 2021
Minh chứng: http://link.springer.com/article/10.1007/s40306-020-00393-z
15 Cohomological dimensions of specialization-closed subsets and subcategories of modules. Tác giả: Hiroki Matsui, Tran Tuan Nam, Ryo Takahashi, Nguyen Minh Tri, Do Ngoc Yen. Tạp chí: Proc. Amer. Math. Soc., số: 149 (2), trang: 481–496, năm: 2021
Minh chứng: https://www.ams.org/journals/proc/0000-000-00/S0002-9939-2020-15102-7/
16 CFA modules and the finiteness of coassociated primes of local homology modules. Tác giả: Nguyen Minh Tri. Tạp chí: Hiroshima Math. J., số: 51(2):, trang: 155-161 , năm: 2021
Minh chứng: https://projecteuclid.org/journals/hiroshima-mathematical-journal/volume-51/issue-2/CFA-modules-and-the-finiteness-of-coassociated-primes-of-local/10.32917/h2020073.full
17 On artinianness of general local cohomology modules. Tác giả: Nguyen Minh Tri. Tạp chí: Bull. Korean Math. Soc., số: 58(3), trang: 689-698, năm: 2021
Minh chứng: http://bkms.kms.or.kr/journal/view.html?doi=10.4134/BKMS.b200469
18 Some properties of local cohomology modules defined by a pair of ideals. Tác giả: Nguyen Minh Tri, Tran Tuan Nam, Nguyen Thanh Nam. Tạp chí: Math. Notes, số: accepted, trang: , năm:
19 Some results on formal local cohomology. Tác giả: Tran Tuan Nam, Tran Le Quyen, Nguyen Hoang Huy Tu, Nguyen Minh Tri. Tạp chí: Journal of Algebra and Its Applications, số: accepted, trang: , năm:

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ