Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Nguyễn Minh Trí
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 27/10/1984
Chức vụ: Giảng viên chính (hạng II)
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Giảng viên chính
Trình độ đào tạo: Tiến sĩ; Chuyên ngành: Đại số và lý thuyết số; Tại: Trường ĐH KH Tự Nhiên TP.HCM
Lĩnh vực NC Đại số giao hoán, Đối đồng điều địa phương (local cohomology) Đồng điều địa phương (local homology)
Chức danh KH:
Tiếng Anh: Toeic 755
Ngoại ngữ:
Tin học: B
Đơn vị công tác: Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên
 
TTĐề tài
No records to display.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 On cominimaxness of generalized local cohomology modules. Tác giả: Nguyen Minh Tri, Tran Tuan Nam, Nguyen Thanh Nam. Tạp chí: Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, số: 16(3), trang: 50- 57, năm: 2019
Minh chứng: http://journal.hcmue.edu.vn/index.php/hcmuejos/article/view/2463
2 Cominimax modules and generalized local cohomology modules. Tác giả: Bui Thi Hong Cam, Nguyen Minh Tri. Tạp chí: Science & Technology Development Journal, số: 23(1), trang: 479-483, năm: 2020
Minh chứng: http://stdj.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdj/article/view/1696
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
1 Generalized ideal transforms. Tác giả: Tran Tuan Nam, Nguyen Minh Tri. Tạp chí: Stud. Sci. Math. Hung., số: 5(1), , trang: 67-82., năm: 2014
Minh chứng: https://doi.org/10.1556/sscmath.51.2014.1.1264
2 Some properties of generalized local cohomology modules with respect to a pair of ideals. Tác giả: Tran Tuan Nam, Nguyen Minh Tri, Nguyen Viet Dong. Tạp chí: Internat. J. Algebra Comput., số: 24(7), , trang: 1043-1054, năm: 2014
Minh chứng: https://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S0218196714500453
3 Some results on local cohomology modules with respect to a pair of ideals. Tác giả: Tran Tuan Nam, Nguyen Minh Tri. Tạp chí: Taiwanese J. Math. , số: 20(4), , trang: 743-753, năm: 2016
Minh chứng: https://projecteuclid.org/euclid.twjm/1498874488
4 Serre subcategories and the cofiniteness of generalized local cohomology modules. Tác giả: Tran Tuan Nam, Nguyen Minh Tri. Tạp chí: Internat. J. Algebra Comput., số: 26(6),, trang: 1267-1282., năm: 2016
Minh chứng: https://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S0218196716500545
5 Ideal transforms with respect to a pair of ideals. Tác giả: Nguyen Minh Tri, Tran Tuan Nam. Tạp chí: Acta Math. Vietnam., số: 42(4), , trang: 701-715, năm: 2017
Minh chứng: https://link.springer.com/article/10.1007/s40306-017-0213-4
6 On coatomic modules and local cohomology modules with respect to a pair of ideals. Tác giả: Tran Tuan Nam, Nguyen Minh Tri. Tạp chí: J. Korean Math. Soc. , số: 54 (6) , trang: 1829-1839, năm: 2017
Minh chứng: http://dx.doi.org/10.4134/JKMS.j160712
7 On the finiteness results of generalized local cohomology modules with respect to a pair of ideals. Tác giả: Tran Tuan Nam, Nguyen Minh Tri. Tạp chí: Taiwanese J. Math. , số: 22(1) , trang: 39-53 , năm: 2018
Minh chứng: https://projecteuclid.org/journals/taiwanese-journal-of-mathematics/volume-22/issue-1/On-the-Finiteness-Results-of-Generalized-Local-Cohomology-Modules-with/10.11650/tjm/8112.full
8 Top formal local cohomology module. Tác giả: Tran Tuan Nam, Nguyen Hoang Huy Tu, Nguyen Minh Tri. Tạp chí: Period Math Hung , số: 79, , trang: 1–11, năm: 2019
Minh chứng: https://link.springer.com/article/10.1007/s10998-018-0256-x
9 On the finiteness of associated primes of local cohomology modules. Tác giả: Nguyen Minh Tri, Nguyen Thanh Nam, Tran Tuan Nam, Nguyen Duc Minh. Tạp chí: Publicationes Mathematicae Debrecen,, số: 94(1-2),, trang: 21-30, năm: 2019
Minh chứng: https://doi.org/10.5486/pmd.2019.8148
10 Some finiteness results for co-associated primes of generalized local homology modules and applications. Tác giả: Do Ngoc Yen, Nguyen Minh Tri. Tran Tuan Nam. Tạp chí: J. Korean Math. Soc., số: 57(5), trang: 1061-1078, năm: 2020
Minh chứng: http://jkms.kms.or.kr/journal/view.html?doi=10.4134/JKMS.j180792
11 Formal local homology. Tác giả: Tran Tuan Nam, Do Ngoc Yen, Nguyen Minh Tri. Tạp chí: Colloquium Mathematicum, số: 163, trang: 267-284, năm: 2021
Minh chứng: https://www.impan.pl/en/publishing-house/journals-and-series/colloquium-mathematicum/online/113734/formal-local-homology
12 Attached primes of local cohomology modules with respect to a pair of ideals. Tác giả: Nguyen Minh Tri. Tạp chí: Journal of Algebra and Its Applications, số: 20(7), trang: 2150111, năm: 2021
Minh chứng: https://doi.org/10.1142/s0219498821501115
13 Some results on top generalized local cohomology modules with respect to a system of ideals. Tác giả: Nguyen Minh Tri. Tạp chí: Turkish Journal of Mathematics, số: 44, trang: 1673 – 1686, năm: 2020
Minh chứng: https://journals.tubitak.gov.tr/math/issues/mat-20-44-5/mat-44-5-11-1910-19.pdf
14 On Minimax Modules and Generalized Local Cohomology with Respect to a Pair of Ideals. Tác giả: Nguyen Thanh Nam, Tran Tuan Nam, Nguyen Minh Tri. Tạp chí: Acta Mathematica Vietnamica, số: 46(3), trang: 457-470., năm: 2021
Minh chứng: http://link.springer.com/article/10.1007/s40306-020-00393-z
15 Cohomological dimensions of specialization-closed subsets and subcategories of modules. Tác giả: Hiroki Matsui, Tran Tuan Nam, Ryo Takahashi, Nguyen Minh Tri, Do Ngoc Yen. Tạp chí: Proc. Amer. Math. Soc., số: 149 (2), trang: 481–496, năm: 2021
Minh chứng: https://www.ams.org/journals/proc/0000-000-00/S0002-9939-2020-15102-7/
16 CFA modules and the finiteness of coassociated primes of local homology modules. Tác giả: Nguyen Minh Tri. Tạp chí: Hiroshima Math. J., số: 51(2):, trang: 155-161 , năm: 2021
Minh chứng: https://projecteuclid.org/journals/hiroshima-mathematical-journal/volume-51/issue-2/CFA-modules-and-the-finiteness-of-coassociated-primes-of-local/10.32917/h2020073.full
17 On artinianness of general local cohomology modules. Tác giả: Nguyen Minh Tri. Tạp chí: Bull. Korean Math. Soc., số: 58(3), trang: 689-698, năm: 2021
Minh chứng: http://bkms.kms.or.kr/journal/view.html?doi=10.4134/BKMS.b200469
18 Some properties of local cohomology modules defined by a pair of ideals. Tác giả: Nguyen Minh Tri, Tran Tuan Nam, Nguyen Thanh Nam. Tạp chí: Math. Notes, số: accepted, trang: , năm:
19 Some results on formal local cohomology. Tác giả: Tran Tuan Nam, Tran Le Quyen, Nguyen Hoang Huy Tu, Nguyen Minh Tri. Tạp chí: Journal of Algebra and Its Applications, số: accepted, trang: , năm:
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
No records to display.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ