Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 Về một số đề tài nổi bật trong văn xuôi tự sự Lưu Trọng Lư thời kì trước 1945. Tác giả: Hồ Thị Thanh Thủy. Tạp chí: ĐH Sài Gòn, số: số 26, trang: 47-52, năm: 2017
2 Những yếu tố chính kiến tạo thế giới "mộng" trong văn xuôi tự sự Lưu Trọng Lư giai đoạn trước 1945. Tác giả: Hồ Thị Thanh Thủy. Tạp chí: ĐH Vinh, số: số 1B/2017, trang: 62-66, năm: 2017
3 Sự đan cài giữa các miền không gian trong văn xuôi tự sự Lưu Trọng Lư trước 1945. Tác giả: Hồ Thị Thanh Thủy. Tạp chí: ĐH Sư phạm Hà Nội, số: 1, trang: 90-94, năm: 2018
4 Sự thể hiện uẩn khúc tình cảm của nhân vật trong văn xuôi tự sự của Lưu Trọng Lư trước 1945. Tác giả: Hồ Thị Thanh Thủy. Tạp chí: ĐH Đồng Nai, số: 09, trang: 67-72, năm: 2018
5 Về một số mô típ nổi bật trong văn xuôi tự sự Lưu Trọng Lư thời kì trước 1945. Tác giả: Hồ Thị Thanh Thủy. Tạp chí: ĐH Sài Gòn, số: số 14, trang: 16-21, năm: 2013
6 Khuynh hướng hiện thực trong văn xuôi tự sự Lưu Trọng Lư giai đoạn trước 1945. Tác giả: Hồ Thị Thanh Thủy. Tạp chí: Tạp chí Khoa học Giáo dục, số: số 126, trang: 56-58, năm: 2016
7 Dấu ấn của một số "chủ nghĩa", trường phái văn học Pháp thế kỷ XIX trong văn xuôi tự sự cúa Lưu Trọng Lư trước 1945. Tác giả: Hồ Thị Thanh Thủy. Tạp chí: ĐH Sư phạm Hà Nội, số: số 26, trang: 71-77, năm: 2017
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ