Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTTên học phần/môn họcNămĐối tượngNơi dạy
1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin  Sinh viên Trường Đại học Đồng NaiTrường Đại học Đồng Nai
2 Đạo Đức và phương pháp giáo dục đạo đức ở tiểu học  Sinh viên Trường Đại học Đồng NaiTrường Đại học Đồng Nai

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ