Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 Một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy các môn lý luận chính trị. Tác giả: Th.S. Nguyễn Thị Túy và Th.S. Phạm Thị Thu. Tạp chí: Thông tin khoa học Trường Đại học Đồng Nai, số: 01, trang: 122-127, năm: 2012
2 TÌM HIỂU MỘT SỐ YÊU CẦU SƯ PHẠM CỦA PHƯƠNG PHÁP KỂ CHUYỆN TRONG DẠY HỌC ĐẠO ĐỨC Ở TIỂU HỌC. Tác giả: PHẠM THỊ THU. Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC - ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI, số: 15, trang: 66-73, năm: 2019
Minh chứng: ISSN 2354-1482.
3 ĐẤU TRANH NGOẠI GIAO TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM. Tác giả: PHẠM THỊ THU - PHẠM THỊ QUẾ TRÂN. Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC - ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI, số: 19, trang: 36-45, năm: 2020
Minh chứng: ISSN 2354-1482.
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ