Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTTên học phần/môn họcNămĐối tượngNơi dạy
1 Học phần : Ngữ Pháp tiếng Anh 2012Sinh viên năm 1Trường Đại học Đồng Nai
2 Nói Cơ bản 1- ngành Ngôn Ngữ Anh 2015Sinh viên năm 1, 2Trường Đại học Đồng Nai
3 Nói Cơ Bản 2 , 3 - ngành Ngôn Ngữ Anh 2017Sinh viên năm 1Trường Đại học Đồng Nai
4 Giao Tiếp trong kinh doanh - ngành Cao Đẳng Tiếng Anh 2019Sinh viên năm 3Trường Đại học Đồng Nai
5 Nói Cơ Bản 4, Nghe Cơ Bản 4- ngành Ngôn Ngữ Anh 2019Sinh viên năm 3Trường Đại học Đồng Nai

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ