Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTTên học phần/môn họcNămĐối tượngNơi dạy
1 Giải phẫu so sánh ĐV có xương sống 2018 Đại học Đồng Nai
2 Sinh lý học trẻ em 2018 Đại học Đồng Nai
3 Lý luận dạy học sinh học 2018 Đại học Đồng Nai
4 Cơ sở tự nhiên xã hội 2018 Đại học Đồng Nai
5 Kỹ thuật dạy học sinh học 2018 Đại học Đồng Nai
6 Tiến Hóa 2019 Đại học Đồng Nai

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ