Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 Một số đặc điểm sinh học, sinh thái của 2 loài Thằn lằn bóng giống Mabuya Fitzinger, 1826 (M. longicaudata, M. multifasciata) ở Thừa Thiên-Huế. Tác giả: Lê Thắng Lợi, Ngô Đắc Chứng. Tạp chí: Báo cáo khoa học hội thảo quốc gia về lưỡng cư và bò sát ở Việt Nam , số: Lần thứ nhất, trang: 225 - 232, năm: 2009
Minh chứng: Kỷ yếu hội thảo quốc gia về lưỡng cư và bò sát Việt Nam, Nxb. Đại học Huế.
2 KHẢ NĂNG SINH SẢN VÀ PHÂN HỦY RÁC THẢI CỦA GIUN QUẾ Ở QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH. Tác giả: Lê Thắng Lợi, Trần Văn Giang. Tạp chí: Tạp chí khoa học, Đại học Đồng Nai, số: Số 1, trang: 79-84, năm: 2016
Minh chứng: http://tapchikhoahoc.dnpu.edu.vn/UserFiles/Docs/TapChi/2016/1/09._79-84.pdf
3 Lần đầu tiên ghi nhận loài sá sùng (Siphonosoma australe) phân bố ở vùng ngập triều ven biển Thuận An, Thừa Thiên Huế. Tác giả: Lê Thắng Lợi và một số tác giả khác. Tạp chí: Tạp chí khoa học Lạc Hồng, số: Số đặc biệt, trang: 138-142, năm: 2017
Minh chứng: https://drive.google.com/file/d/1i9TXJIQr3V6wUC0YYAcQpRdUGM6_fIay/view
4 Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, tỷ lệ sống của cá xiêm giai đoạn mới nở đến hai tháng tuổi. Tác giả: Lê Thắng Lợi và một số tác giả khác. Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Phạm Văn Đồng Quảng Ngãi, số: 14, trang: 73-79, năm: 2018
Minh chứng: ISSN 0866-7659.
5 Một số đặc điểm hình thái 2 loài Thằn lằn bóng giống Mabuya Fitzinger, 1826 (M. longicaudata, M. multifasciata). Tác giả: Lê Thắng Lợi. Tạp chí: Thông tin khoa học trường Đại học Đồng Nai, số: 2, trang: 10-17, năm: 2013
Minh chứng: Thông tin khoa học trường Đại học Đồng Nai.
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ