Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTĐề tài
1 Cấp cơ sở (trường): Bộ đề thi tự luận học phần Hành chính nhà nước. Chủ nhiệm: Đinh Thị Huệ. Năm bắt đầu: 2009 - Năm kết thúc: 2010.
2 Cấp cơ sở (trường): Vai trò của cuộc vận động và học tập tấm gương đào đức Hồ Chí Minh với việc giáo dục đạo đức cho sinh viên trường Đại học Đồng Nai. Chủ nhiệm: ĐInh Thị Huệ. Năm bắt đầu: 2010 - Năm kết thúc: 2011.
3 Cấp cơ sở (trường): Tìm hiểu phương pháp học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh của sinh viên Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên trường Đại học Đồng Nai năm học 2013 – 2014. Chủ nhiệm: ĐInh Thị Huệ. Năm bắt đầu: 2013 - Năm kết thúc: 2014.
4 Cấp cơ sở (trường): Tư tưởng Hồ Chí Minh về trung thực trách nhiệm và giá trị trong giai đoạn hiện nay.. Chủ nhiệm: ĐInh Thị Huệ. Năm bắt đầu: 2015 - Năm kết thúc: 2016.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ