Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 Mèn mén - món ăn truyền thống của người H Mông. Tác giả: Ninh Thị Tuyết. Tạp chí: Báo văn hóa chuyên đề nông thôn dân tộc và miền núi, số: 57, trang: 5, năm: 2000
Minh chứng: Báo văn hóa chuyên đề nông thôn dân tộc và miền núi.
2 Nét văn hóa độc đáo trong kiến trúc nhà ở của người Thái Đen ở Tây Bắc. Tác giả: Ninh Thị Tuyết. Tạp chí: Tạp chí đối ngoại (VN news) Bộ thương mại, số: , trang: , năm: 2001
Minh chứng: Tạp chí đối ngoại (VN news) Bộ thương mại.
3 Vài nét về nhạc cụ của dân tộc Khơ Me Nam Bộ. Tác giả: Ninh Thị Tuyết. Tạp chí: Báo văn nghệ Thái Nguyên, số: 60, trang: 5, năm: 2001
Minh chứng: Báo văn nghệ Thái Nguyên.
4 Sưu tập công cụ nghề rèn của người Nùng An. Tác giả: Ninh Thị Tuyết. Tạp chí: Báo văn nghệ Thái Nguyên, số: 65, trang: 5, năm: 2002
Minh chứng: Báo văn nghệ Thái Nguyên.
5 Sưu tập tranh thờ của người Sán Chay. Tác giả: Ninh Thị Tuyết. Tạp chí: Báo văn nghệ Thái Nguyên, số: 80+81, trang: 10, năm: 2003
Minh chứng: Báo văn nghệ Thái Nguyên.
6 Kết quả khảo sát điền dã nghiên cứu sưu tầm hiện vật dân tộc Ngái. Tác giả: Ninh Thị Tuyết. Tạp chí: Thông báo khoa học Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, số: tháng 11, trang: 78, năm: 2007
Minh chứng: Thông báo khoa học Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt nam.
7 Lễ hội làng Pháng của người Sán Chỉ. Tác giả: Ninh Thị Tuyết. Tạp chí: Tạp chí văn hóa nghệ thuật, số: 288, trang: 93, năm: 2008
Minh chứng: Tạp chí văn hóa nghệ thuật.
8 Kết quả nghiên cứu sưu tầm hiện vật dân tộc La Hủ, Si La, Mảng tại tỉnh Lai Châu. Tác giả: Ninh Thị Tuyết. Tạp chí: Thông báo khoa học Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam, số: tháng 12, trang: 83, năm: 2008
Minh chứng: Thông báo khoa học Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam.
9 Sưu tập cồng chiêng Tây Nguyên tại Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt nam. Tác giả: Ninh Thị Tuyết. Tạp chí: tạp chí thế giới di sản, số: 1+2, trang: 65, năm: 2009
Minh chứng: Tạp chí thế giới di sản.
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ