Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTĐề tài
1 Cấp cơ sở (trường): Giáo trình:”Lý luận và phương pháp Giáo dục Thể chất” - Hệ CĐSP (4 tín chỉ). Chủ nhiệm: Quản Kim Tùng. Năm bắt đầu: 2012 - Năm kết thúc: 2014.
Minh chứng: http://dnpu.edu.vn

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ