Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTĐề tài
1 Cấp cơ sở (trường): Sử dụng mã nhúng cho các loại câu hỏi trắc nghiệm trong Moodle . Chủ nhiệm: Nguyễn Kim Tuấn. Năm bắt đầu: 2020 - Năm kết thúc: 2021.
2 Cấp cơ sở (trường): Social bots và các tác động của chúng đến an toàn thông tin mạng xã hội. Chủ nhiệm: Nguyễn Kim Tuấn. Năm bắt đầu: 2020 - Năm kết thúc: 2021.
3 Cấp cơ sở (trường): Sử dụng biến đổi Wavelet nhận dạng mặt người. Chủ nhiệm: Nguyễn Kim Tuấn . Năm bắt đầu: 2015 - Năm kết thúc: 2016.
4 Cấp cơ sở (trường): Hệ thống bài tập hình học động Geometer Sketchpad. Chủ nhiệm: Nguyễn Kim Tuấn . Năm bắt đầu: 2017 - Năm kết thúc: 2018.
5 Cấp cơ sở (trường): Tài liệu tham khảo Maple. Chủ nhiệm: Nguyễn Kim Tuấn . Năm bắt đầu: 2014 - Năm kết thúc: 2015.
6 Cấp cơ sở (trường): Hệ thống ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm dành cho sinh viên chuẩn CNTT. Chủ nhiệm: Nguyễn Kim Tuấn . Năm bắt đầu: 2016 - Năm kết thúc: 2017.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ