Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTĐề tài
1 Cấp cơ sở (trường): Giáo trình Kinh tế Vĩ mô. Chủ nhiệm: TS. Phạm văn Thanh. Thành viên: Nguyễn Thu Thuỷ. Năm bắt đầu: 2016 - Năm kết thúc: 2018.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ