Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
1 2005 Giấy khen Sở Tài chính42/QĐ-STC27/4/2006
2 2006 Giấy khen Sở Tài chính31/QĐ-STC28/3/2007
3 2007 Bằng khen UBND Tỉnh Đồng Nai1143/QĐ-UBND9/4/2008
4 2007 Giấy khen Sở Tài chính28/QĐ-STC31/3/2008
5 2008 Giấy khen Sở Tài chính6/QĐ-STC20/1/2009
6 2008 Bằng khen UBND Tỉnh Đồng Nai2568/QĐ-UBND9/9/2009
7 2008 Bằng khen Bộ Tài chính648/QĐ-BTC31/3/2009
8 2009 Bằng khen UBND Tỉnh Đồng Nai1736/QĐ-UBND5/7/2010
9 2012 Giấy khen Sở Tài chính09/QĐ-STC15/1/2013

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ