Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTĐề tài
1 Cấp khoa: Bảo trì hệ thống máy tính. Chủ nhiệm: Trần Lê Tài. Năm bắt đầu: 2015 - Năm kết thúc: 2016.
Minh chứng: dlib.dnpu.edu.vn.
2 Cấp khoa: Hướng dẫn sử dụng Hệ điều hành Windows 10. Chủ nhiệm: Trần Lê Tài. Năm bắt đầu: 2016 - Năm kết thúc: 2017.
Minh chứng: dlib.dnpu.edu.vn.
3 Cấp khoa: Dự đoán rủi ro tín dụng bằng decision tree. Chủ nhiệm: Trần Lê Tài. Năm bắt đầu: 2017 - Năm kết thúc: 2018.
Minh chứng: dlib.dnpu.edu.vn.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ